top of page

PREDSEDNIK OPŠTINE ČOKA

Stana Đember
stana.jpg

Rođena u Ostojićevu 13.01.1963. godine.

Po zanimanju matičar. Od 1983 zaposlena u opštinskoj upravi opštine Čoka. U tri mandata predsednik saveta MZ Padej.

Udata, majka dvoje dece.

NADLEŽNOSTI

Izvršnu funkciju u opštini vrši Predsednik opštine – on neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. On se bira na vreme od 4 godine, neposrednim i tajnim glasanjem. Takođe, ima svoj kabinet, čiji sastav se uređuje Aktom o organizaciji Opštinske uprave. Prema aktuelnom Statutu, predsednik opštine ne može ujedno biti i odbornik Skupštine opštine. 

Njegove nadležnosti su između ostalih i da:
 • predstavlja i zastupa Opštinu;

 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;

 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;

 • osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;

 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;

 • usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;

 • predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;

 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;

 • donosi rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;

 • odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine po tržišnoj vrednosti , u skladu sa zakonom i propisom Opštine;

 • odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima veće vrednosti u javnoj svojini Opštine;

 • vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;

 • zaključuje ugovore u ime Opštine, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta i odluka Skupštine opštine;

 • u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za organe i za preduzeća, ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Opština;

 • odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;

 • zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;

 • komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po položaju, donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije;

 • donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini;

 • usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine;

 • informiše javnost o svom radu;

 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;

 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

 • postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine;

 • donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sasatane;

 • vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.

Predsedniku opštine prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran u slučajevim kada podnese ostavku, ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, ako je pravosnažnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti, ako mu prestane jugoslovensko državljanstvo, ako vrši poslove koji su zakonom određeni kao nespojivi sa funkcijom Predsednika opštine, ako mu prestane prebivalište na teritoriji opštine i u drugim slučajevima koje predviđa zakon. . .

Takođe, on može biti opozvan i pre isteka mandata na koji je biran – kada predlog za njegov opoziv podnese najmanje 10% biračkog tela, Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika ili Vlada ukoliko oceni da se povereni poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom.

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Mihajlo Popović

Rođen je u Senti dana 09.01.1990. godine. Trenutno živi u Sanadu.

Osnovnu školu pohađa i završava u Sanadu, a nakon koje završava Ekonomsko-trgovinsku srednju školu u Senti. Nakon srednje škole upisuje i završava osnovne akademske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i stiče zvanje diplomiranog pravnika-smer unutrašnjih poslova. 2016. godine zasniva radni odnos u Opštinskoj upravi opštine Čoka kao pripravnik. 2017. godine zasniva radni odnos u Opštinskoj upravi opštine Čoka na poslovima Upravljanje ljudskim resursima, da bi 2018. godine bio postavljen za Pomoćnika predsednice opštine Čoka za oblast rada sa mesnim zajednicama.

Za vreme vanrednog stanja uvedenog zbog COVID-a 19 imenovan je od strane Štaba za vanredne situacije opštine Čoka za šefa mobilnog tima koji je brojao preko 100 volontera. Plivao za Časni krst 7 puta do sada i dobrovoljni davalac krvi.

NADLEŽNOSTI

Izbor zamenika vrši se na isti način kao i izbor predsednika. Zamenik zamenjuje predsednika u slučaju njegove otsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja. Predsednik i zamenik predsednika mogu doneti ostavku i biti razrešeni pre isteka mandata. Predlog za razrešenje može podneti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini. Predlog se podnosi u pismenoj formi i mora biti obrazložen. Razrešenje se vrši na način i po postupku koji je predviđen za njihov izbor. Zamenik predsednika opštine je, po funkciji, član Opštinskog veća.

Kontakt

KONTAKT

Vaša pitanja možete postaviti direktno predsednici opštine Čoka

Pitajte predsednicu

stana.jpg
Stana Đember

Broj telefona: 064/8619-621

bottom of page