top of page
Poljoprivreda

PRIVREDA

POLJOPRIVREDA

Opštinu Čoka čini sedam katastarskih opština. Premer na teritoriji opštine Čoka izrađen je još između 1904-1914 godine. Obnova premera izvršena je u dve k.o. Vrbica-delom 1939. god. i Padej 1957. godine. Planovi su u lošem stanju i svako dalje odlaganje obnove premera i komasacije dovodi u pitanje održavanje premera i formiranje baze katastra nepokretnosti na celoj teritoriji opštine Čoka. Katastar nepokretnosti zaživeo je na delu k.o. Vrbica i za k.o.Padej. Za ostale k.o. još su u upotrebi katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

ANALIZA STANJA POLJOPRIVREDE

Reljef opštine Čoke odlikuje se svim onim elementima, koji su karakteristični za reljef severnog Banata. To je ravničarsko zemljište sa malim visinskim razlikama. Apsolutne visine se kreću od 78m do 84 metra. Na ovom ravničarskom terenu možemo izdvojiti dve osnovne celine, to su lesna terasa i aluvijalna ravan. Lesna terasa ima ostrvski izgled, sa prosečnom nadmorskom visinom od 79 metara, koja liči na dolinu nekog starog vodotoka. Aluvijalne ravni ne predstavljaju značajne poljoprivredne površine, jer u njima podzemne vode veoma su blizu topografskoj površini i postoji opasnost od poplava u prolećnim mesecima. Nadmorska visina aluvijalne ravni kreće se od 77 do 78 metara. Pedološka karta Najznačajnije površine zahvataju razni tipovi černozema 34.18%, među kojima preovlađuje černozem sa znacima oglejavanja u lesu koji samostalno obuhvata 22.40% celokupne teritorije opštine Čoka. Generalno gledano černozemi spadaju u najplodnija zemljišta sa najvećim proizvodnim potencijalima, sa značajnim učešćem humusa u površinskom delu i sa odličnim vodnim i vazdušnim režimom, kao i dobrim mehaničkim sastavom. Ipak, černozem sa znacima oglejavanja u lesu ne spada u vrhunske vrste černozema. Nalazi se na lesnim terasama i platonima, a nastaje delovanjem podzemnih voda. Zemljišta u tipu černozema zahvataju najveće površine, proizvodna vrednost ovih zemljišta je veoma visoka, a većina pedoloških tvorevina černozema daje ujednačene poljoprivredne prinose uz prisustvo optimalne vlažnosti u zemljištu. Slatinasta zemljišta (teške ritske crnice i smonice) su hidromorfne strukture i nalaze se na kontaktu aluvijalne ravni i lesne terase. Proizvodna vrednost ovih zemljišta je znatno manja u odnosu na zemljišta tipa černozema. Slatinasta zemljišta zahtevaju eliminaciju štetnog dejstva površinskih i podzemnih voda. Aluvijum različitog mehaničkog sastava nalazi se u samom priobalju Tise i pod direktnim je uticajem vodnog režima reke Tise. Klimatske prilike u okolini Čoke ne mogu se posmatrati lokalno, nego u okviru šireg prostora. Banat se nalazi u središnjem delu umerenog toplotnog pojasa i predstavlja deo Panonske nizije. Zbog velike udaljenosti Banata od Atlantskog okeana i Sredozemnog mora, u njemu se neznatno osećaju maritimni uticaji. Istovremeno je planinskim vencem Karpata izolovan od direktnih prodora hladnih, kontinentalnih masa sa istoka i severa. Globalno gledano, klima Banata je pre svega rezultat smene ciklona i anticiklona, koji donosi toplo i suvo vreme. Temperatura vazduha spada u grupu najvažnijih klimatskih elemenata. Od temperaturnih elemenata u velikoj meri zavisi i rasprostranjenost organskog sveta i samim tim i poljoprivredna proizvodnja na datoj teritoriji. Prema podacima srednjih mesečnih temperatura vazduha po pojedinim godinama, izlazi da je juli najtopliji mesec u godini. Vrednost srednje julske temperature za čitav period je 21,9˚C. Najviša srednja julska temperatura od 24,5˚C zabeležena 1994 godine. Najniže srednje mesečne temperature se javljaju u januaru. Njegova srednja temperaturna vrednost je 0,0˚C. U posmatranom periodu najnižu srednju mesečnu temperaturu takođe je imao januar 1985. godine sa -5,5˚C. Srednja godišnja temperatura vazduha u okolini hatara Čoke je 11,3˚C. Vegetacioni period traje od početka aprila do kraja septembra. Prosečna temperatura vazduha za vreme vegetacionog perioda iznosi 18,2˚C. U okolini Čoke vetrovi se javljaju iz svih pravaca, što je karakteristično i za čitavu Vojvodinu.Preovlađujući vetrovi duvaju iz severozapadnog i jugoistočnog pravca. Vetrovi iz severozapadnog kvadranta pokazuju najveću učestalost u toplijem delu godine, dakle od maja do novembra. Oni sa Atlantika donose vlažne vazdušne mase, u vezi sa tim i pojavu oblačnosti i izlučivanja padavina. Njega smenjuje jugoistočni vetar – košava, koji ima najveću učestalost pojavljivanja od novembra do maja, odnosno u hladnijem delu godine. Za ovo područje karakterističan je i vetar iz severnog kvadranta – severac. On duva tokom zimskih dana i donosi hladno i suvo vreme. Najveći broj tišina se javlja krajem leta, u mesecima juli, avgust i septembar. Padavine su veoma važan klimatski element. Nedostatak padavina izaziva velike probleme kod biljnog i životinjskog sveta. Pošto se teritorija Čoke nalazi u severoistočnom delu Vojvodine, ona zbog toga spada u najsušnije delove Pokrajine. To pokazuju i sledeći podaci: u Senti, zapadnije od Čoke, godišnje padne oko 573,6 mm taloga, u Crnoj Bari 563,4 mm, a u Kikindi, istočnije od Čoke padne 547,2 mm. Prosečna godišnja visina padavina iznosi 563,4 mm. Raspodela padavina po mesecima je prilično ujednačena, što znači nema izrazito kišnih i izrazito sušnih meseci.

NAČIN KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA U VANGRAĐEVINSKOM REONU

Poljoprivredno zemljište nalazi se na 29.101 ha, od toga 22.491ha je obradivo poljoprivredno zemljište. Najzastupljenija kultura je njiva (oranice ), nalazi se na 20.537 ha poljoprivrednog zemljišta, značajna površina je i pod pašnjakom 5574ha. Podaci su preuzeti od VOJVODINA-CESS.

STRUKTURA SVOJINE

Površina zemljišta u privatnoj svojini-seljačka gazdinstva 14298 ha od toga oranice 12.055 ha, preduzeća i zadruge 14803ha od toga oranice se nalaze na površini od 8.482 ha. Na teritoriji opštine Čoka broj poljoprivrednih gazdinstva je 2985, površine poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu iznosi 2,5 ha.Podaci su preuzeti od VOJVODINA–CESS. Biljna proizvodnja se odlikuje sa širokom raznovsnošću u odnosu na biljne vrste.

Kultura
Površina(ha)
Prinos(t/ha)
Proizvodnja(t)
Suncokret
3135
2
Šećerna repa
341
24
Kukuruz
8040
4.5
Pšenica
3200
3

Prinosi osnovnih ratarski useva su niži od proseka Vojvodine. U ratarskoj proizvodnji kukuruz zauzima najveće površine. Isključivo se koristi za stočnu hranu, industrijska proizvodnja nije prisutna. Gajenje lekovitog bilja 300ha, duvana 200ha - ima dugu tradiciju, međutim u zadnje vreme smanjila se proizvodnja, zbog nesigurnog tržišta. Najviše se gaji menta, kamilica. Proizvodnja povrća se odvija u plastenicima, proteklih godina se primetno počelo razvijati ova vrsta proizvodnje.

STOČARSTVO

Kretanje broja krava i steonih junica u opštini beleži rast proteklih godina,dok svinjogojstvo beleži pad.Ovčarstvo je isto dosta razvijeno.Kretanje koncentracije goveda u proseku 9 stopa promene 11,4% (broj grla na 100ha obradivih površina)

 

 1. svinja u proseku 148 stopa promene -14,1%

 2. ovaca u proseku 13 stopa promene 7,7%

Rasni sastav u svim granama stočarstva je prilično nezadovoljavajući, što je posledica pre svega opšteg finansijskog stanja i organizovanosti proizvodnje. Podaci su preuzeti od Vojvodina Cess.-a.

Industrija

INDUSTRIJA

Osnovne privredne grane u opštini Čoka su:
 • Poljoprivredna proizvodnja, a naročito stočarstvo, povrtarstvo i gajenje lekovitog bilja,

 • Prehrambena industrija (industrija mesa, industrija mleka i proizvodnja vina),

 • Metalska industrija,

 • Primarna prerada duvana i

 • Proizvodnja proizvoda od plastike.

Na teritoriji opštine u funkciji su sledeća industrijska postojenja:
 • "MACVAL" d.o.o., koji se bavi preradom lekovitog i začinskog bilja.

 • "MENTA" Padej d.o.o., koja se bavi doradom i sušenjem lekovitog bilja, kao i proizvodnjom farmaceutskih proizvoda, zbog čega se svrstava u hemijsku industriju.

 • Industrija za preradu duvana.

 • "Mlekara Čoka"

 • ATB "SEVER" Livnica Čoka

 • "Vinoprodukt - Čoka" d.o.o. Subotica

Mala privreda

MALA PRIVREDA

Analiza strukture samostalih delatnosti u opštini Čoka

Posmatrano sa stanovišta delatnosti poslovanja, najveći broj registrovanih preduzetnika su uglavnom trgovačke, dok je broj preduzeća koji se bave proizvodnim delatnostima znatno manji. Na usmeravanje registracije samostalne trgovačke radnje uticalo je sledeće:

 • zahteva manje početno finansijsko ulaganje

 • manji broj zaposlenih

 • brži povratak uloženih sredstava.

Smatramo da do formiranja preduzetništva u vidu proizvodnje dolazi u manjem obimu zbog nemogućnosti dobijanja povoljnih investicionih kredita od strane komercijalnib banaka, kao i usko tržište za plasman robe na domaćem tržištu.

Vlasnici samostalnih radnji su spremni da investiraju u razvoj poslovanja samo do granice ekonomskog opravdanja. Ukupan broj registrovanih aktivnih radnji u opštini beleži rast u odnosu na prethodne godine.

Od sredine 2006, godine radnje se registruju u Agenciji za privredne registre. Struktura registrovanih radnji po delatnostima je sledeća:

 • trgovci 44

 • ugostitelji 13

 • vulkanizeri 3

 • mašinbravar 3

 • limar 2

 • elektroinstalater 9

 • autoprevoznici 8

 • stolari i pogrebna oprema 5

 • frizerski salon 4

 • taksi prevoz 2

 • poslastičari 1

 • kamenorezac 1

 • užar 1

 • optičar 1

 • zidar 1

 • fotograf 1

 • moler 1

 • zdravstvena zaštita životinja 1

 • proizvodnja sokova 1

 • projektni biro i agencije 2

 • knjigovodstveni servisi i agencije 9.

Broj preduzetnika po godinama:

 • 2004 – 101

 • 2005 – 110

 • 2006 – 116

Broj zaposlenih u 2004 je bio 229 a u 2005. godini 300.

Udurženje preduzetnika u opštini Čoka postoji ali odnos između udruženja i lokalne samouprave je neadekvatan. Lokalna samouprava informiše udruženje o postojećim konkursima i u budžetu izdvaja sredstva za organizaciju posete sajmova, edukaciju za pisanje projekata.

JKP Čoka

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČOKA

Profil

PROFIL

Opis poslova i delatnost preduzeća

JKP "Čoka" (u daljem tekstu: Preduzeće) je osnovano 1982. godine radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, i to:

 • obezbeđenje trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih proizvoda i usluga,

 • razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa,

 • obezbeđenja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja,

 • sticanje dobiti ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa a sve u skladu sa Zakonom, odlukama osnivača, Statutom Preduzeća i ostalim pozitivno-pravnim propisima koji ovu oblast regulišu.

U skladu sa osnivačkim aktom, Preduzeće obavlja sledeće delatnosti:

41000 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode – kao pretežnu delatnost i ostale delatnosti, i to: gajenje cveća i ukrasnog bilja, uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina, distribucija gasa, rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi, izgradnja hidrograđevinskih objekata, postavljanje cevnih instalacija, trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, pružanje dimničarskih usluga, uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na drugi način, uređenje i održavanje deponije, pogrebne i prateće delatnosti i uređenje i održavanje groblja, uklanjanje životinjskih leševa i održavanje stočnih grobalja i dr.

Organizacioni oblik Preduzeća

U pogledu unutrašnje organizacije, Preduzeće se sastoji od službi i grupa:

 • Opšta služba

 • Tehnička služba

 • Grupa za gas

 • Grupa za vodovod i kanalizaciju

 • Grupa za uređenje javnih površina

 • Finansijska služba

Zakonski okvir

Poslovanje Preduzeća uređeno je zakonima i podzakonskim aktima, i to:

 • Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04)

 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br. 25/2000, 25/2002 i 107/2005)

 • Zakon o komunalnim delatnostim ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98) Kao i drugim zakonima i propisima iz oblasti poreskog sistema, računovodstva i finansija, radnih odnosa i obračuna zarada. Organizaciona stuktura

Organizaciona stuktura
orgstrukt2.jpg
Izvori finansiranja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava. Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, Preduzeće obezbeđuje iz:

 • - Prihoda od prodaje komunalnih proizvoda i komunalnih usluga

 • - Prihoda od ugovorenih radova za finansiranje određenih delatnosti

 • - Udruživanja sredstava komunalnih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica, namenski za razvoj komunalnih delatnosti

 • - Kredita i zajmova

 • - Ostalih prihoda

Osnove za izradu plana

OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2007 GODINU

Procena rezultata za 2006. godinu

A – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, odvođenje otpadnih voda i iznošenje i deponovanje smeća

Proizvodnja vode za piće i< snabdevanje stanovništva opštine Čoka u toku 2006. godine vršeno je iz ukupno 24 bunara za potrebe blizu 5.400 korisnika.

Procenjuje se da će u posmatranom periodu biti proizvedeno i distribuirano 534.020 mł vode za piće, što je za oko 6% manje od planirane količine za 2006. godinu a za 2,6% je veće ostvarenje od ostvarenih količina u 2005. godini. S obzirom da se ne radi o značajnoj razlici između procene ostvarenog i planiranog, to se ova razlika može tretirati u tzv. "granicama normale" i opravdati uticajem meteoroloških prilika u 2006. godini.

Delatnost sakupljanja i odvođenja otpadnih voda se vrši jedino u naseljenom mestu Čoka, s obzirom da je kanalizaciona mreža izgrađena (i to nepotpuno) samo u Čoki. Broj legalno priključenih potrošača je preko 800 korisnika, od kog broja je oko 750 korisnika iz kategorije fizičkih lica – građana. S obzirom da procenjena količina otpadnih voda za odvođenje u 2006. godini direktnozavisi od broja zvanično priključenih korisnika, za očekivati je da će ostvarenje biti veće za oko 6,6% u odnosu na planirano za istu godinu. Sakupljanje i odvoz smeća i otpada domaćinstava i industrijskog otpada za 2006. godinu ostvariće se u obimu većem za 6,2% u odnosu na planiranu veličinu, najviše zbog povećanja količina industrijskog otpada.

Uređenje i održavanje zelenih i javnih površina

Poslovi na održavanju javnih i zelenih površina u naseljenom mestu Čoka obavljaju se na osnovu Ugovora zaključenog sa Javnim preduzećem za građevinsko zemljište i puteve opštine Čoka.

U 2006. godini ostvarenje u kvantitativnom smislu odgovaraće veličinama planiranim za ovu godinu, a prema sledećem:

 • Košenje, grabljenje, sakupljanje i odvoz otpada sa blizu 70.000 m˛,

 • Grabljenje i sakupljanje lišća u užem delu centra Čoke i gradskom parku sa površina od oko 59.500 m˛,

 • Sakupljanje otpadaka sa javnih površina jednom nedeljno,

 • Čišćenje i metlanje trotoara u užem delu centra Čoke dvaput nedeljno, dok u tzv. "širem" okruženju jednom nedeljno,

 • Čišćenje parkirališta za vozila jednom mesečno,

 • Uređenje trga oko Doma omladine u Čoki jednom mesečno,

 • Pražnjenje uličnih korpi za otpadke triput nedeljno,

 • Poslovi zimske službe u 2006. godini praktično i nisu obavljani s obzirom na vremenske prilike.

Ostale aktivnosti

Poslovi iz sporedne tzv. prateće delatnosti Preduzeća realizovani su u obimu koji odgovara planiranom za 2006. godinu, a to se odnosi pre svega na sledeće poslove:

 • Pružanje pogrebnih usluga i prodaja pogrebene opreme u ukupno 130 slučaja,

 • Hitne intervencije iz oblasti pogrebnih poslova po sudskom nalogu u 13 slučajeva,

 • Usluge izvršene po nalogu Centra za socijalni rad Čoka – 15 puta,

 • 50 usluga na čišćenju dimnjaka, - usluge izvršene radnom mašinom

 • cisternom za potrebe pravnih lica u 60 slučajeva, 230 puta za potrebe građana

 • domaćinstava i 50 puta po pozivu vlasnika stanova u kolektivnim stambenim zgradama,

 • čišćenje stepeništa u kolektivnim stambenim zgradama sa ukupno 35 ulaza nedeljno jednom i čišćenje ulaznih mesta jednom mesečno.

U 2006. godini izvedeni su radovi na rušenju objekta u Čoki u ul. Potiska br. 14, za potrebe opštine Čoka, u vrednosti preko 400.000,00 RSD, ostvarenoj prodajom građevinskog materijala dobijenog iz porušenog objekta.

Takođe su izvršeni sitniji građevinski radovi na izgradnji trotara od oko 140 m˛ i poslovi na betoniranju ulaza kod katoličkog groblja za potrebe Mesne zajednice Čoka, kao i drugi radovi, kao što su intervencije na čišćenju kanala, čišćenju propusta ispod puta u 7 slučajeva i dr.

Analiza poslovnog okruženja

U prethodnih desetak godina, kretanje cena komunalnih proizvoda i usluga ovog Preduzeća uglavnom je usklađivano sa zvaničnim podacima rasta cena na malo u Republici Srbiji, pri čemu su imala u vidu relativno niska platežna sposobnost stanovništva opštine Čoka. U uslovima kada se cene materijala, rezervnih delova, energije i drugih proizvoda (koji predstavljaju inpute u proizvodnji ovog Preduzeća) na tržištu slobodno formiraju a istovremeno na formiranje cena komunalnih proizvoda i usluga zakonitosti ponude i tražnje takoreći i nemaju uticaja, takva situacija samo negativno može da se odrazi na finasnijsko poslovanje Preduzeća. Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljaju delatnosti od opšteg interesa ("Sl. glasnik RS", br. 107/05) uvedena je stroga kontrola kretanja cena i zarada u lokalnim javnim preduzećima. Cene komunalnih proizvoda i usluga Preduzeća zatečene su na relativno niskom nivou, s obzirom da Čoka pripada krugu opština sa najnižim cenama u AP Vojvodini. Politika projektovanog rasta cena i posebno zarada, koju je Vlada utvrdila u 2006. godini i za naredni period, što podrazumeva da cene mogu da rastu u skladu sa projektovanom inflacijom, jeste dodatno otežavajuća okolnost za poslovanje Preduzeća. U narednom periodu jedino efikasnijim radom, sa naglaskom na povećanju produktivnosti i smanjenju troškova poslovanja, moći će se održati stabilnost u poslovanju Preduzeća i eventualno ostvariti pozitivni rezultati poslovanja.

Procena resursa Preduzeća

U uslovima kontrolisanih cena komunalnih proizvoda i usluga i minimalnih ili nikakvih unutrašnjih rezervi sa kojima raspolažemo, Preduzeće traži nove mogućnosti u razvoju sporednih delatnosti i vršenju građevinskih i zanatskih usluga.

S obzirom da je stepen otpisanosti opreme Preduzeća i instalacija komunalne infrastrukture veoma visok (u većini slučajeva čak 100%) i da su vozila i radne mašine u proseku starija od 15 godina, na žalost moramo konstatovati da ne raspolažemo adekvatnim fizičkim resursima. Zbog zastarelosti i neefikasnosti resursa (infrastruktura, oprema, objekti i dr.) stvaraju se dodatni troškovi poslovanja.

Marketing

MARKETING STRATEGIJA

Cenovna strategija

Imajući u vidu da se struktura cene koštanja i prodajna cena proizvoda i usluga formira zavisno od delatnosti kojom se preduzeće bavi, cene komunalnih proizvoda i usluga utvrđuju se na način propisan Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 16/97 i 42/98).

Elementi za obrazovanje cena komunalnih usluga su:

 1. vrsta, obim i kvalitet komunalnih usluga, koji se utvrđuju standardima i normativima koje propiše opština ;

 2. vrednost sredstava angažovanih u pružanju usluga ;

 3. obim i kvalitet uluženog rada u obavljaju komunalnih usluga ;

 4. visina materijalnih troškova u obavljanju komunalnih usluga, prema standardima i normativnima utroška energije, materijalnih i drugih troškova ili planskim kalkulacijama i

 5. drugi elementi u zavisnosti od uslova na tržištu i specifičnosti pojedinih komunalnih usluga.

U vezi sa iskazivanjem troškova u strukturi cena komunalnih proizvoda i usluga, cena bi, prema tome, trebalo da sadrži sledeće elemente:

 • materijal za izradu, odnosno troškove repromaterijala, i to :a) nabavljen od drugih (dobavljača) b) proizvodi, poliuproizvodu i delovi sopstvene proizvodnje

 • plate izrade, odnosno troškove radne snage,

 • kao direktne troškove materijala i rada - opšte troškove izrade, i to . a) Režijskog materijala i drugih materijalnih troškova (od drugih i sopstvene) b) Usluge (drugih i sopstvene) c) Deo troškova amortizacije d) Deo zarada i naknada ličnih primanja

 • Zajedničke troškove, i to : a) Režijski materijal i drugi materijalni troškovi (od drugih i sopstveni) b) Usluge (drugih i sopsteve) c) Deo troškova amortizacije d) Deo zarada i naknada ličnih primanja

 • Dobit.

Cene komunalnih proizvoda i usluga Preduzeća su realno ispod ekonomske cene i sa prodajnim cenama ne možemo pokriti ni cenu koštanja, pa kao takve, iste ne mogu biti u funkciji ostvarivanja profita.

Izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i uspostavljanjem zakonskog mehanizma kontrole rasta cena komunalnih proizvoda i usluga, s obzirom na cene zatečene na relativno niskom nivou, teško će se sprečiti dalji pad kvaliteta komunalnog standarda.

Pozicioniranje na tržištu

U nastalim okolnostima i imajući u vidu delatnost od opšteg javnog interesa, veličinu i potencijale ove firme, kao i tržište na kome Preduzeće posluje (koji volumen proizvoda i usluga se može prodati, s obzirom da ne možemo računati na osvajanje "novih" tržišta i sl.), neophodno je identifikovati druge mogućnosti na svome tržištu, na koje firma može računati i koncentrisati pažnju za ostvarivanje ciljeva za koje postoji najveća šansa za realizaciju, odnosno prodaju.

Teško je naravno steći prednosti u obimu plasmana komunalnih proizvoda i usluga, zato je potrebno obezbediti "uspešan" plasman drugih proizvoda i usluga iz oblasti sporednih delatnosti Preduzeća.

Plan promotivnim aktivnosti

Sredstva za promotivne aktivnosti (odnosi sa javnošću, reklamu i propagandu, promociju i sajmove) mogu iznositi do 0,2% od ukupnog prihoda, odnosno 115.121,00 RSD.

Planirana sredstva će se koristiti za pojedine marketinške aktivnosti Preduzeća putem odgovarajućih medija, pre svega novina, radija i kablovske televizije.

Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i za odrđivanje naknada za rad predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora

Imajući u vidu odredbe člana 22. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i polazeći od planiranog iznosa ukupnih prihoda Preduzeća za 2007. godinu, utvrđuju se kriterijumi i visina sredstava, prema sledećem:

 • Planirana sredstva za pomoć i humanitarnu pomoć i sportske aktivnosti u visini od 0,3% ukupnog prihoda, odnosno najviše u iznosu od 172.680,00 RSD ;

 • Planirana sredstva za propagandu, reklame i sajmove u visini od 0,2% ukupnog prihoda, odnosno u iznosu od 115.121,00 RSD ;

 • Planirana sredstva za reprezentaciju u visini od 0,5% ukupnog prihoda, a najviše u iznosu od 287.800,00 RSD ;

 • Planirana sredstva za naknade za rad predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Preduzeća utvrđuju se u visini od 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije (u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji) po članu za svaku sednicu, a mogu iznositi najviše 150.000,00 RSD za 2007. godinu. Utvrđuju se planirani iznosi sredstava za 2007. godinu po sledećim namenama, i to:

 • Sredstva namenjena za potrebe sponzorstva i donatorstva mogu izneti najviše 0,3% od ukupnog prihoda, odnosno 172.680,00 RSD i

 • Sredstva za stipendiju i prevoza dece zaposlenih do škole mogu izneti do 0,5% od ukupnog prihoda, a najviše 287.800,00 RSD.

Odluku o trošenju sredstava za pomoć i humanitarnu pomoć, kao i donacije i sponzorstva donosi Upravni odbor Preduzćea, pri tom ceneći celishodnost zahteva.

Plan proizvodnje

PLAN PROIZVODNJE

Delatnost proizvodnje i isporuke komunalnih proizvoda i pružanja komunalnih usluga

U oblasti sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode, odvođenja otpadnih voda i iznošenja smeća za 2007. godinu planira se sledeći obim:

1.jpg

Za fizički obim proizvodnje iz prethodne tabele, izražen u kvantitativnim veličinama, daćemo prikaz o planiranim finansijskim pokazateljima, odnosno procenu ostvarenja prihoda za 2006. godinu i planirane prihode za 2007. godinu, i to:

2.jpg

Planirani rashodi za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije pijaće vode, odvođenje otpadnih voda i iznošenje i deponovanje smeća u 2007. gdoni mogu se iskazati preko osnovnih kategorija, koje su date u prilogu, i to:

3.jpg
Distribucija prirodnog zemnog gasa

U obavljanju delatnosti distribucije prirodnog zemnog gasa isporučenog od strane JP "Srbijagas", Novi Sad, naše Preduzeće za 2007. godinu planira fizički obim distribucije gasa, prema sledećem:

4.jpg

Distribucija prirodnog zemnog gasa u 2007. godini vršiće se za potrebe blizu 830 potrošača, od kojih 776 potrošača iz kategorije građana. Prihodi koji se planiraju ostvariti od distribucije prirodnog zemnog gasa u 2007. godini prikazani su u narednoj tabeli :

5.jpg

Plan rashoda, odnosno projektovani troškovi, koji će nastati u obavljanju delatnosti na distribuciji prirodnog zemnog gasa, prikazaćemo u tabeli kako sledi:

6.jpg
Kadrovi

KADROVI

JKP "Čoka" u 2007. godini u pogledu projekcije broja zaposlenih ne planira da menja broj radnika u odnosu na broj stvarno zaposlenih u 2006. godini.

U odnosu na planirani broj zaposlenih od 48 za 2006. godinu, prema projekciji, broj zaposlenih u 2007. godini izbosio bi 47 zaposlenih radnika, s tim da kod pogrebne delatnosti planira da zaposli jednog radnika sa srednjom stručnom spremom i jednog radnika u opštij službi sa visokom stručnom spremom, a radi popunjavanja upražnjenih radnih mesta.

Shodno tome, zbog odlaska lica koje obavljalo poslove pogrebnog radnika i s obzirom da iz redova zaposlenih ne raspolažemo sa licem koje, pored opštih poslova, ispunjava i posebne uslove za obavljanje poslova pogrebnog radnika (s obzirom na specifičnosti ovih poslova), moraće se radno mesto popuniti novim zapošljavanjem.

Takođe, odlaskom zaposlenog na imenovanu funkciju u opštinu Čoka sa radnog mesta rukovodioca opšte službe, Preduzeće planira da na upražnjeno radno mesto zaposli lice sa školskom spremom diplomiranog pravnika.

kadrovi1.jpg
kadrovi2.jpg
Finansijski plan

FINANSIJSKI PLAN

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o radu, Uredbe o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, a polazeći od planskih kategiroja koje su date u progaramu rada (fizički obim proizvodnje i usluga, br. zaposlenih, kapacitet i dr.), i kombinujući to sa svim drugim resursima i okruženjem, došlo se do planskih veličina, odnosno Finansijskog plana za 2007. godinu, koji čini sastavni deo Programa poslovanja za 2007. godinu.

finplan1.jpg
finplan2.jpg
finplan3.jpg
finplan4.jpg
Planirane investicione aktivnosti

U 2007. godini u zavisnosti od priliva sredstava, planirane su sledeće aktivnosti: Nabavka i ugradnja 19 komada opreme za merenje protoka vode sa potrebnim fazonskim elementima i nepovratnim ventilima po naseljima

Nabavka i ugradnja opreme za dezinfekciju u naseljima :

 • Padej 2

 • Sanad 1

 • Jazovo 2

 • Ostojićevo 5

 • Čoka 2

 

Popravke dotrajalih pumpi, zamene releja, osigurača i ostale opreme za zaštitu u električnom upravljačkom sistemu pumpi.

Investiciono održavanje bunarskih šahti, hidroforskih kućica i održavanje svih objekata.

Od posebnih programa u zavisnosti od priliva sredstava u narednom periodu, Preduzeće kao nosilac projekta planira sledeće:

Nastavak započete izrade elaborata o rezervama i kvalitetu ležišta podzemnih voda na teritoriji opštine Čoka, sa kojih se vrši snabdevanje stanovništva podzemnom vodom. Visina cene predviđenog elaborata iznosi oko 2.000.000,00 RSD. U toku je nadzor projekta a na proleće 2007. godine se planira analiza koja će trajati godinu dana. Prema izveštajima Pokrajinskog sekretarijata, radovi i finansiranje će biti objedinjeni na teritoriji pokrajine.

Ugradnja opreme za merenje protoka otpadnih voda na krajnjoj tački kanalizacione mreže, u zavisnosti od mogućnosti Preduzeća.

finplan5.jpg
finplan6.jpg
Plan zajmova

Kao ni prethodne godine, Preduzeće ni u 2007. godini ne planira uzimanje zajmova za finansiranje obavljanja svojih delatnosti.

Za otplatu kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za nabavku teretnog motornog vozilai putničkog automobila u 2005. godini, ukupna godišnja obaveza u 2007. godini iznosi, i to:

finplan7.jpg
Zarade i izdaci

ZARADE I IZDACI

Imajući u vidu čvrstu politiku zarada Vlade Republike Srbije u javnom sektoru i javnim preduzećima, sa intencijom usporavanja i suzbijanja inflacije, u javnim preduzećima se uvodi ograničavanje visine zarada, koje se isplaćuju u 2007. godini. Predviđeno je da se povećanje zarada zaposlenih ostvari na osnovu povećanja fizičkog obima proizvodnje, povećanja ukupnog prihoda preduzeća i u skladu sa izvršenjem programskih zadataka projektovanih za naredni period. Rast realnih zarada zavisiće od povećanja produktivnosti rada i racionalizaciji sveukupnih troškova poslovanja Preduzeća.

Sredstva za zarade poslovodstva

Masa sredstava za zarade za 2007. godinu planirana u iznosu od 15.636.588,00 dinara (masa sredstava za zarade za 2006. godinu, koju je osnivač odobrio Programom poslovanja, uvećana za 9%), podeliće se na masu sredstava za poslovodstvo i masu za ostale zaposlene Preduzeća.

Sredstva za zaradu organa poslovodstva, odnosno direktora, utvrđuju se u visini tri prosečne osnovne zarade po zaposlenom, otvarene u Preduzeću u obračunskom mesecu.

Ukupna sredstva za isplatu zarada poslovodnog organa u 2007. godini, planiraju se u iznosu od 911.240,00 dinara, a za ostale zaposlene u Preduzeću u iznosu od 14.725.348,00 dinara (utvđena na način iz stava 1. ove tačke) .

zarade1.jpg
Planiranje cena

PLANIRANJE CENA KOMUNALNIH USLUGA

U 2007. godini Preduzeće, u skladu sa primarnim ciljevima i prioritetima ekonomske politike Vlade Republike Srbije za neredni period, planira korekciju (povećanje) cena komunalnih usluga za 7,5%, tj. u visini projektovane inflacije za 2007. godinu.

Od većih problema u poslovanju Preduzeća predstavljaće nam i dalje disparitet cena. Prodajna cena isporučene vode i prerađene otpadne vode je daleko niža od one kojom bi se pokrili troškovi proizvodnje i odvođenja. S druge srane, naplata utrošene vode je otežana kod seoskih domaćinstava, dok je kod kolektivnih stambenih zgrada problem naplate vode usled sporosti sudskih procesa.

planiranje1.jpg

Napomena: Cene su date u dinarima i ne sadrže porez na dodatu vrednost. Na cene se računa PDV po posebnoj stopi od 8%.

Kontakt

KONTAKT

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČOKA"

Proizvodnja i distribucija vode (41000)

Čoka, ul. Palih boraca br. 5
Tekući račun: 355-1007019-39 Vojvođanska banka Novi Sad, PJ Čoka 345-636-28 Panonska banka Novi Sad, PJ Čoka

Telefon i fax: 0230/71-174, 0230/71-443
E-mail: jkpcoka@pyrotherm.co.yu

Matični broj:08148058

JP Čoka

JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE ČOKA

JP Profl

PROFIL

Na osnovu Zakona o Javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl.glasnik RS'' br. 25/00 i 25/02), Zakona o komunalnim delatnostima (''Sl.glasnik RS'' br.16/97 i 42/98), Zakona o putevima (Sl.glasnik RS'' br. 46/91,52/91,53/93,67/93,48/94 i 42-98), Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS'' br.47/03) Odlukom Skupštine opštine Čoka od 26.10.2005. godine je osnovano Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka, u cilju: obezbeđenja uslova za uređenje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta; razvoja i obavljanja komunalnih delatnosti; održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima i za obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o putevima.

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka je registrovana 01.03.2006. god. kod Agencije za privredni registar.

Prema gore navedenim Javno preduzeće obavlja:

.

1. poslove upravljanja, uređivanja i obezbeđenja korišćenja građevinskog zemljišta prema sledećem:

 • pribavlja građevinsko zemljište,

 • upravlja građevinskim zemljištem,

 • daje građevinsko zemljište u zakup radi izgradnje i uređenja,

 • obezbeđuje uređenje građevinskog zemljišta,

 • stara se o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta,

 • donosi planove razvoja,

 • priprema stručne podloge za određivanje visine zakupnine koje plaćaju zakupci građevinskog zemljišta i vrši njihovu naplatu,

 • obavlja i druge poslove koji mu se provere aktom o osnivanju. .

2. razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti:

 • donosi programe o održavanju i izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje i prostornog planiranja

 • organizuje održavanje ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina,

 • organizuje održavanje javnih zelenih površina i drvoreda,

 • organizuje održavanje javne rasvete,

 • obavlja i druge poslove koje mu se provere aktom o osnivanju. .

3. održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima:

 • donosi program održavanja, zaštite i razvoja iz svoje nadležnosti,

 • poverava preduzećima zprojektovanje, izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekata i drugih radova na putevima iz svoje nadležnosti,

 • vrši investitorske radove na putevima iz svoje nadležnosti,

 • organizuje informacioni sistem o stanju i puteva i saobraćajnica na putevima,

 • donosi kriterijume i vrši raspodelu sredstava namenjenih za održavanje i razvoj puteva iz svoje nadležnosti,nosti,

 • obavlja i druge poslove koje mu se provere aktom o osnivanju,

 • udružuje sredstva Mesnih Zajednioca radi održavanja puteva. .

4. usluge:

 • pružanje poštanskih usluga korisnicima, u skladu sa zakonskim i drugim propisima, tehnološkim propisima iz oblasti PTT saobraćaja,

 • ostale usluge navedene kod delatnosti Javnog preduzeća. .

Za 2007. godinu se planiraju radovi na održavanju, uređenju i rekonstrukciji komunalnih dobara od opšteg interesa u opštini Čoka, koji obuhvataju sledeće aktivnosti:

A. Održavanje i popravka puteva

1. magistralni i regionalni putevi koji prolaze kroz naseljena mesta u našoj opštini

 • obnavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,e,

 • uređenje bankina. .

2. lokalni putevi u našoj opštini

 • letnje redovno održavanje kolovoza i putnog pojasa,

 • održavanje i obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,

 • zimsko održavanje puteva. .

3. ulične saobraćajnice u svim naseljenim mestima u opštini

 • letnje održavanje puteva,

 • zimsko održavanje puteva,

 • čišćenje propusta ispod puteva za odvod atmosferske vode,

 • skidanje viška zemlje sa bankina. .

4. nekategorisani i poljski putevi

 • -intervencije po nalozima nadležne inspekcije,

 • održavanje prelaza preko željezničke pruge. .

B. Izgradnja, održavanje i opremanje objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje i uređivanje građevinskog zemljišta, letnje održavanje javnih i zelenih površina i parka u Čoki

 • zimsko održavanje javnih površina,

 • održavanje sistema javne rasvete u svim naseljenim mestima u opštini Čoka,

 • ušešće u izgradnji komunalnih objekata od opšteg interesa,

 • rasčišćavanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

 • čišćenje uličnih kanala za odvod atmosferskih voda. .

C. Funkcionisanje ugovorne pošte u Jazovu, koji doprinosi kvalitetnijem životu u Jazovu

Izvori finansiranja poslovanja

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka svoje prihode ostvaruje iz budžeta opštine Čoka.

OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2007 GODINU

Procena rezultata za 2006. godinu

Javno preduzeće neće ostvariti dobit jer ne raspolaže sa sopstvenim sredstvima.

Procena resursa Javnog preduzeća

Javno preduzeće nema fondove, nekretnine, objekte, informacionu tehnologiju a od opreme poseduje 4 računara i kancelarijski nameštaj koji služe za normalno funkcionisanje Javnog preduzeća.

JP Osnove za izradu plana
JP Marketing

MARKETING STRATEGIJA

Politika cena proizvoda i usluga

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka finansira se iz budžeta lokalne samouprave.

Iz strukture prihoda Javnog preduzeća koji je dat sa planom prihoda i rashoda jasno se vidi da preduzeće ostvaruje svoje prihode uglavnom iz budžeta. Sopstveni prihodi se ostvaruju:

 1. Od usluga po ugovoru koji se odnosi na ugovorenu poštu Jazovo. Cena ovih usluga određena je ugovorom između Javnog preduzeća i PTT ''SRBIJA'' – Poštanski saobraćaj Kikinda i vršenje usluga.

 2. Od obavljanja stručno-tehničkih i administrativnih poslova i sprovođenje postupka javnih nabavki male vrednosti za izvođenje građevinskih, građevinskih-zanatskih radova i ugradnja instalacija postrojenja i opreme i radova na tekućem održavanju objekata ustanove u 2007. godini.

Prihode u oiznosu od 3.605.000,00 Javno preduzeće planira da ostvari putem donacija od AP Vojvodine i namenski da ih iskoristi.

Plan promotivnih aktivnosti

Javno preduzeće ne planira promotivne aktivnosti jer delatnost preduzeća ne iziskuje propagandu i promocije već povremeno vrši obaveštavanje građana o svojim aktivnostima putem lokalnih sredstava informisanja.

JP Kadrovi

KADROVI

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka ima 4 (četiri) zaposlena sa sledećom starosnom strukturom:

kadrovi1jp (1).jpg
JP Finansijski plan

FINANSIJSKI PLAN

finplan1jp (1).jpg

U finansijskom planu za 2007. godinu Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka nije prikazan indeks projekcije plana 2007/realizacija 2006 zbog toga što je preduzeće otpočelo sa radom 01.03.2006. godine, pa samim tim indeksi bi bili nerealni. Kod finansijskog plana za 2006. godinu nema većih odstupanja u odnosu na planirane veličine. Kao novoformirano preduzeće ono je tokom proteklih 10 meseci svoga rada sagledalo stvarne potrebe i obim poslova koji su neophodni za obavljanje redovne delatnosti preduzeća i na bazi toga izradilo projekciju plana za 2007. godinu. U 2007. godini Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka ne planira investiciona ulaganja. U projekciji plana za 2007. godinu zarade zaposlenih uvećane su za 9% u odnosu na isplaćenu masu zarada za 2006. godinu. Valja napomenuti da je masa zarade u 2006. godini planirana za 10 meseci poslovanja, a broj zaposlenih nije se menjao i ne planira se promena broja zaposlenih ni u 2007. godini. U 2007. godini Javno preduzeće planira povećan broj angažovanih lica po ugovoru u odnosu na 2006. godinu. Pošto Javno preduzeće za građevinsko zemljište,komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka u 2007. godini planira da pruža usluge obavljanja stručno-tehničkih i administrativnih poslova i sprovođenje postupka javnih nabavki male vrednosti za izvođenje građevinskih i građevinskih-zanatskih radova i izgradnja instalacija postrojenja i opreme i radova na tekućem održavanju objekata ustanove u 2007. godini planira povećanje broja angažovanih lica po ugovoru. Sredstva namenjena za te namene su na nivou prošlogodišnjih. U 2007. godini Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka planira naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada jer ima zaposlenog sa mestom stanovanja van sedišta preduzeća. U prilogu slede tabele od 1 do 11 koja se odnose na zarade i ostala primanja zaposlenih.

Prilog: Razvoj elektrodistributivne mreže ED Subotica, pogon Senta

Strategija razvoja elektrodistributivne mreže ED SUBOTICA Pogon SENTA za period 2007-2011. godina, na teritoriji opštine Čoka (bez Sanada i Vrbice)

Broj kupaca i potrošnja 2005. godine:

Ostala potročnja
409
5.553
17,7%
Domaćinstva
4.88
24.270
64,0%
Visoki napon
14
8.075
21,3%

Broj distributivnih TC20/0.4 je 46 a tuših ima 35. Dužina distributivne mreže je oko 127 km – pretežno vazdušna a tuđa mreža je 26,5 km. Gubici u mreži su 10%, što je prihvatljivo. Elektrodistibutivno područje Pogona Senta pokriva tri opštine: Sentu, Adu i Čoku. Konzumno područje Čoke se napaja iz TC 110/20kV Senta-1; TC 110/20kV Senta-2 i TC 110/20kV Ada, što je jako dobro u pogledu rezervisanosti. Od maja 2002. godine na celoj teritoriji Čoke prelazi se na naponski nivo 20kV i ovako je omogućeno da se obezbedi rezervisanost nekih područja iz više TC110/20dV odnosno izradi prstenaste konfiguracije SN mreže. Kao ilustrativni primer je napajanje južnog dela opštine Čoka (Ostojićevo, Jazovo, Padej). Pri redovnom uklopnom stanju, Padej se napaja iz TC 110/20dV Ada (20kV izvod Padej), dok Ostojićevo i Jazovo se napajaju iz TC 110/20dV Senta 1 (20kV izvod Čoka). U slučaju potrebe ceo regiona se može napajati u celosti bilo iz TC 110/20kV Ada ili iz TC 110/20kV Senta 1 (prstenasto). Razvoj SN mreže bazira se na sadašnjem nivou opterećenja zbog pretpostavke da značajnih promena neće biti. Povećanje snage u narednom periodu predviđeno za pokretanje proizvodnje «Mesna industija Čoka» i «industrijski park» u Čoki. Industrije mesa Čoka posle dužeg perioda planira da pokrene proizvodnju što ogledava u povećanju snage oko 1 MW.

Od planiranih investicija u toku 2006. godine na SN mreži izgrađeno je 20kV kablovki vod u Padeju dužine 400m. Urađen građevinski deo MBTS u Padeju bez TR radi kao razdelna. Na izbodu Čoka i Padej 10kV izolatori su zamenjeni sa 20kV LSP izolatorima.

U izradi plana naročitu pažnju smo posvetili:

 • Povećanju pouzdanosti mreže

 • Smanjenju gubitaka

 • Poboljšanju kvaliteta peroformansi mreže

 • Skraćivanju dužine SN i NN izvoda

 • Mogućnosti višestranog napajanja

 • Povećanju manipulativne sposobnosti mreže

Zbog slabe investicione moći Elektroprivrede, ne vrši se rekonstrukcija i razvoj mreže u dovoljnoj meri. Ima još dugačkih tankih niskonaponskih izvoda gde su naponske prilike slabe.

Postojeći problemi u eksploataciji zahtevaju što raniju realizaciju sledećih projekata:

 • U narednom periodu na području naselja Čoke 20kV mrežu bi trebalo potpuno kablirati. Sa time bi se postigla veća pouzdanost.

 • Iz razloga veće pouzdanosti bi trebalo 20kV izvod «Velkanj» iz Novog Kneževca povezati u prsten sa dalekovodom «Crna Bara» iz pravca Čoke. Niskonaponska mreža u užem centru Čoke je kablirano ali to bi trebalo proširiti. Zbog drvoreda poželjno bi bilo što veći deo niskonaponske mreže preraditi sa samonosećim snopom.

 • Treba izvršiti rekonstrukciju postojećih 3TC kula (3TC-1 Padem, 3TC-1 Ostojićevo)

 • Rekonstruisati kompletno sa LSP izolatorima sledeće 20kV izvode: 20kV izvod Čoka, 20kV izvod Padem

 • Treba planirati ugradnju indikatora kvara i za vazdušne i za kablovske izvode podjednako radi brze lokalizacije kvara.

Od ovih problema treba eliminisati što više, u skladu raspoloživih sredstava.

Dužina gasnog voda, početak gasifikacije, problemi

Distribucija gasa se vrši u naseljenom mestu Čoka, preko distributivne mreže ukupne dužine 42 km, od kojeg je 3,1 km od bezšavnih crnih čeličnih cevi, a 38,9 km od polietilena. Početak gasifikacije je 1988. godine. Javlja se potreba zamene postojećih mernih setova na potrošačim mestima sa termokompenzovanim, zbog povećanja tačnosti očitavanja utrošene količine gasa.  

bottom of page