top of page

INFRASTRUKTURA

SAOBRAĆAJNA MREŽA

Drumski saobraćaj

U domenu kapaciteta drumskog saobraćaja egzistiraju putevi različitog hijerahijskog nivoa koji svojom izgrađenošću omogućuju izvršenje putničkog i robnog prevoza unutar opštinskog prostora ali i okruženja i subregionalnog povezivanja. Na ovom prostoru postoji državni put I. reda ( magistralni put ) br. 24, Senta – Čoka - Kikinda, koji svojom izgrađenošću i kapacitivnom sposobnošću predstavlja osnovni kapacitet koji kumuliše i usmerava gotovo sva saobraćajna zbivanja u okviru ovog prostora. Iz ovog puta nastaju gotovo svi radijalni pravci koji su od relevantnog značaja za odvijanje saobraćaja na ovom i okolnom prostoru. U postojećem stanju trasa državnog puta I. reda br. 24 iz pravca Sente tangira urbani prostor naselja Čoka i ima pružanje kroz naselja Ostojićevo i Padej. Tranzitni tokovi duž ovog puta narušavaju odvijanje naseljskog saobraćaja i značajno ugrožavaju funkcionisanje naselja, što i do ugroženosti bezbednosti odvijanja saobraćaja. Ukupno stanje odvijanja saobraćaja duž ovog puta može se smatrati zadovoljavajuće, osim prolaza kroz naselja.

U okviru opštinskog prostora Čoka, u postojećem stanju kao značajni saobraćajni kapaciteti drumskog saobraćaja definisani su državni putevi II reda ( regionalni putevi ) br.112 Đala - Novi Kneževac – Čoka – Valkanj - državna granica sa Rumunijom i br.123 Rabe – Vrbica - Crna Bara - Mokrin.

Državni put br.112 je regionalnog karaktera i on saobraćajno servira ceo severni deo Banata tako što kumuliše i usmerava sve tamo nastale saobraćajne tokove doželjenih odredišta. Saobraćajno opterećenje u toku cele godine ( sezonski ) varira i u mnogome zavisi od obima poljoprivrednih radova. U postojećem stanju trasa državnog puta II reda prolazi kroz urbane prostore naselja Sanad, Čoka i tangira naselja Banatski Monoštor i Crna Bara. U naseljima kroz koje prolazi on funkcionalno predstavlja glavnu naseljsku saobraćajnicu i osnovni je recipijent svih naseljskih saobraćajnih zbivanja. Saobraćaj na ovom putu kroz naselja narušava mirne naseljske tokove i utiče na nivo ekoloških parametara ( buka, prašina, vibracije ). Sadašnje stanje nivoa saobraćajne usluge procenjuje kao dobro, ali skoroj budućnosti se mora stvoriti uslovi za izmeštanje tranzita van urbanih prostora naselja.

Drugi državni put II reda br.123 preseca prostor opštine Čoka ( i čini tzv. pograničnu magistralu ) od granice sa Rumunijom - Banatsko Aranđelovo – Vrbica - Crna Bara – Mokrin - Kikinda. Ovaj državni put na prostoru opštine ima pružanje po nasleđenim trasama atarskih puteva i kroz naselja i ima elemente koji ne pripadaju ovom nivou kategorisanih puteva.

Na prostoru opštine Čoka postoji unija opštinskih – lokalnih i nekategorisanih puteva koji će biti uključeni u buduću saobraćajnu matricu opštine.

ENERGETSKA MREŽA

Gasovodna infrastruktura

Snabdevanje gasom potrošača na prostoru opštine Čoka obezbeđeno je preko magistralnog gasovoda MG-03 kao i razvodnog gasovoda RG-03-01 i GMRS „Čoka“.

Gasifikovano je samo naselje Čoka, ostala naselja nemaju izgrađenu gasovodnu infrastrukturu. Postojeći kapaciteti i izgrađenost gasovodne infrastrukture pružaju mogućnost njenog daljeg razvoja i proširenja u cilju obezbeđenja zemnog gasa za sve korisnike na predmetnom području i njegove bolje eksploatacije.

Elektroenergetska infrastruktura

Potrošači u opštini Čoka snabdevaju se električnom energijom iz TS 110/20kV „Senta 2„ preko 20 kV dalekovoda. Naselja Sanad i Vrbica snabdevaju se radijalnim izvodom „Banatsko Aranđelovo“ iz TS „Kanjiža“ 110/20kV i 20kV razvodnog postrojenja „Novi Kneževac“. Na datom prostoru postoji izgrađena prenosna srednjenaponska 20kV mreža, kao i niskonaponska 0,4kV mreža i pripadajuće trafostanice.

 • U naselju Vrbica izgrađene su 4 trafostanice 20/0,4kV, a ukupna instalisana snaga je 670 kVA.

 • U naselju Sanad izgrađeno je 8 trafostanica 20/0,4 kV, a ukupna instalisana snaga je 1730 kVA.

Osnovni problem napajanja električnom energijom ovih naselja je druga, radijalna i razgranata mreža, kojom u slučaju kvara nije obezbeđeno rezervno napajanje naselja.

 • U naselju Čoka izgrađeno je 5 MBTS trafostanica, 3 ZTS trafostanice i 8 STS trafostanica 20/0,4 kV.

 • U naselju Ostojićevo izgrađena je 1 ZTS trafostanica i 9 STS trafostanica 20/0,4 kV.

 • U naselju Jazovo izgrađene su 4 STS trafostanice 20/0,4 kV. U naselju Padej izgrađena je 1 ZTS

trafostanica i 8 STS trafostanica 20/0,4 kV.

 • U naselju Banatski Monoštor izgrađena je 1 STS trafostanica 20/0,4 kV.

 • U naselju Crna Bara izgrađeno je 3 STS trafostanice 20/0,4 kV.

Potrošnja električne energije na području opštine Čoka u 2006. godini:

Naselje
kW
Čoka
240633
Padej
112648
Ostojićevo
118029
Jazovo
56412
Sanad
70133
Crna Bara
25923
B. Monoštor
11911
Vrbica
33906
Ukupno
669675

Postojeće kapacitete elektroenergetske infrastrukture karakteriše neprilagođenost zahtevima stalno rastuće potrošnje. Izgrađenost prenosne i distributivne mreže je zadovoljavajuća u pogledu pokrivenosti prostora, ali ne i u pogledu kapaciteta i tehničkih karakteristika vodova i distributivnih trafostanica. Kapacitet izgrađenih trafostanica takođe su nezadovoljavajući, te je potrebno u narednom periodu povećati instalisanu snagu trafoa i izraditi nove kapacitete. Sekundarna (niskonaponska) mreža, koja neposredno napaja potrošače, može se konstatovati da pokriva sva naseljena mesta. Postojeća niskonaponska mreža je najvećim delom vazdušna. Rekonstrukcija niskonaponske mreže u naseljima je delimično izvršena, te je potrebno istu izvršiti u potpunosti.

elektroenergetska1.jpg

Potrebno je povećati sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom svih naselja. Javna rasveta u naseljima je rekonstruisana u skladu sa novim tehnologijama razvoja rasvetnih tela u 2007. godini.

Vodovodna mreža

Na teritoriji opštine Čoka u jednom gradskom i sedam seoskih naselja živi oko 15.000 stanovnika. Snabdevanje vodom za piće stanovnika i većeg dela industrije odvija se zahvatanjem podzemnih voda iz osnovnog vodonosnog kompleksa na dubini. Ukupna prosečna ekploatacija podzemnih voda na teritoriji opštine je oko Q=61 l/s. Zahvatni objekti su isključivo bušeni vertikalni bunari. Aktivnih bunara na izvorištima za javno vodosnabdevanje ima 20 i njima se prosečno zahvata oko Q=57 l/s. Bunarima manjeg prečnika zahvata se prosečno još Q=4 l/s.

Čoka

Vodosnabdevanje naselja obavlja se eksploatacijom podzemnih voda preko 7 bunara koji se nalaze na tri lokacije u gradu. Kote terena lokacija bunara su oko 80 mANV. Bunarima se zahvataju podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa. Eksploatacija podzemnih voda procenjena je na osnovu broja vodozahvatnih objekata, fakturisanih količina isporučene vode korisnicima, vremena rada crpnih agregata, karakteristika kaptirane vodonosne sredine, broja stanovnika, potreba u vodi privrednih subjekata i procenjenih gubitaka u mreži, a na osnovu postojeće dokumentacije i procene tehničkih lica u vodovodu Čoka. Prosečna eksploatacija u proteklom periodu iznosi oko Q=35 l/s. Izmereni nivo podzemnih voda 1998. godine iznosio je od 4,8 m do 6 m. Kvalitet podzemnih voda ne zadovoljava normative vode za piće – sadržaj gvožđa i organskih materijala iznad MDK. Industrijski pogoni imaju svoja izvorišta na kojima se zahvataju podzemne vode takođe iz osnovnog vodonosnog kompleksa. Najznačajnije izvorište za potrebe industrije poseduje industrija za preradu mesa i mesnih proizvoda „IM Čoka“, koja je u okviru svojih pogona ima izvorište sa 3 aktivna bunara kojima su zahvaćene podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna ekploatacija na ovom izvorištu procenjena je na osnovu vremena rada crpnih agregata, tehnoloških procesa, broja zaposlenih radnika i aktivnosti u proteklom periodu, i iznosi oko Q=10 l/s. Nivo podzemnih voda u bunarima koji nisu u radu je oko 7 m od površine terena. Eksploatacija podzemnih voda, za seoska naselja, procenjena je na osnovu broja vodozahvatnih objekata, karakteristika kaptirane vodonosne sredine, broja stanovnika, potreba u vodi privrednih subjekata i procenjenih gubitaka u mreži, a na osnovu postojeće dokumentacije i procene tehničkih lica u vodovodu Čoka.

Banatski Monoštor

U naselju Banatski Monoštor snabdevanje vodom za piće odvija se iz jednog bunara kojizahvata podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa na izvorištu u jugoistočnom delu naselja. Kota terena izvorišta je oko 80 mANV. Prosečna eksploatacija procenjena je na oko Q=0,5 l/s. Kvalitet podzemne vode ne zadovoljava u potpunosti normative vode za piće – povećan je sadržaj amonijaka iznad MDK. Vrbica Snabdevanje vodom za piće obavlja se kaptiranjem jednog bunara na izvorištu koje se nalazi u centru naselja. Zahvaćene su podzemne vode iz osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda po proceni je oko Q=1 l/s 1998. godine pri prestanku rada pumpi, nivo podzemnih voda je pozitivan, iznad kote terena. Kvalitet podzemne vode ne zadovoljava u potpunosti normative vode za piće – povećan sadržaj amonijaka iznad MDK. Jazovo Naselje Jazovo snabdeva se vodom sa dva bunara na dve lokacije : u centru naselja i u severoistočnom delu naselja. Kota terena za obe lokacije je oko 80 mANV. Zahvaćene su podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda na oba izvorišta je procenjena na oko Q=2 l/s. Kvalitet podzemnih voda ne zadovoljava u potpunosti normative vode za piće – sadržaj gvožđa je iznad MDK.

Ostojićevo

Naselje Ostojićevo nema centralizovano vodosnabdevanje. Isto se vrši sa četiri mikrovodovodna sistema. Zahvaćene su podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda procenjena je na oko Q=4 l/s. U planu je izgradnja izvorišta za javno vodosnabdevanje naselja.

Padej

Naselje Padej se snabdeva vodom za piće sa četiri bunara ( zapadno od naselja, u južnom i jugoistočnom delu naselja, kote lokacije su oko 80 mANV ). Zahvataju se podzemne vode osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda je procenjena na oko Q=4 l/s. Kvalitet podzemnih voda ne zadovoljava normative vode za piće – povećan je znatno sadržaj organskih materija iznad MDK.

Sanad

Naselje Sanad snabdeva se vodom za piće kaptiranjem podzemnih voda osnovnog vodonosnog kompleksa, sa jednog bunara u jugozapadnom delu sela. Kota terena je oko 79 mANV. Prosečna eksploatacija je procenjena na oko Q=2 l/s. Kvalitet podzemnih voda ne zadovoljava u potpunosti normative vode za piće – povećan je sadržaj amonijaka i organskih materija iznad MDK.

Crna Bara

Vodosnabdevanje naselja obavlja se preko jednog bunara u centru naselja. Kota terena je oko 80 mANV. Zahvataju se podzemne vode iz osnovnog vodonosnog kompleksa. Prosečna eksploatacija podzemnih voda procenjena je oko Q=1 l/s. Kvalitet podzemne vode ne zadovoljava u potpunosti normative vode za piće – povećan je sadržaj amonijaka iznad MDK.

Kanalizaciona mreža

Samo u naselju Čoka postoji izgrađena kanalizaciona mreža a predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

U ostalim naseljima opštine Čoka ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža, već se prikupljena otpadna voda upušta u recipijent bez ikakvog prethodnog prečišćavanja.

Telekomunikacije

Telekomunikaciona infrastruktura na području opštine Čoka, kojom su obuhvaćeni telekomunikacioni objekti, telefonske centrale, spojni putevi, primarna i sekundarna mreža u naseljima, većim delom i po kvalitetu i po kapacitetu nije na zadovoljavajućem nivou. Sekundarna mreža nije na zadovoljavajućem nivou, veliki deo je izgrađen nadzemno i nedovoljnog kapaciteta.

U manjim naseljima još uvek nije izvršena automatizacija i digitalizacija telekomunikacione opreme i sistema. Spojni putevi između telefonskih centrala većim delom nisu ostvareni optičkim kablovima, te su malih kapaciteta i telekomunikacioni saobraćaj se odvija otežano.

Preko prostora opštine Čoka prelaze RR koridori sistema telekomunikacionih veza:

 • Čoka – Vrbica

 • Čoka – Crna Bara

 • Čoka – Sanad

 • Novi Kneževac – Kikinda

 • Čoka – Kikinda

Mesna TT mreža u većini naselja takođe nije osavremenjena, sekundarna mreža je uglavnom još uvek vazdušna.

Za potrebe sistema GSM mreže mobilnih telekomunikacija na prostoru opštine Čoka izgrađena je bazna radio-stanica u Čoki.

bottom of page