top of page

Zaštita životne sredine

Obaveštenja
OBAVEŠTENJE o donetom rešenju za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada - "Mikoviči" doo Čoka
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja ekonomskog objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda" KO Čoka - 29.04.2024
Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje i skladištenje neopasnog metalnog otpada, "Mikoviči" DOO
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta "Sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada" - Mikoviči DOO
OBAVEŠTENJE o datom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Farma za uzgoj goveda - ekonomkski objekat" u KO Ostojićevo, 11.03.2024
OBAVEŠTENJE o donetom rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: "Izgradnja ekonomskih objekata farme za uzgoj goveda na kat. parc. 2691 i 2693 KO Ostojićevo"
OBAVEŠTENJE o donetom rešenju za nosioca projekta Maletin Zoran iz Padeja za projekat: "Izgradnja zalivnog sistema u KO Padej"
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja ekonomskih objekata farme za uzgoj goveda na kat.parc. 2691 i 2693 KO Ostojićevo"
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema u KO Padej na katastarskim parcelama br.7522, 8014"
OBAVEŠTENJE o donetom rešenju da je nije potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja solarne elektrane od 2,5MW na kat. parceli br.4405/4 KO Padej"
REŠENJE da za projekat "Izgradnja solarne elektrane od 2,5MW na kat. parceli br.4405/4 KO Padej" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja i određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja solarne elektrane 2,5MW sa celokupnom predajom električne energije u distributivni sistem u KO Padej na kat. parc. br. 4405/4", Panawiss Plus DOO Padej. Rok za dostavu mišljenja do 26.07.2023.godine
OBAVEŠTENJE o datom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u KO Padej, 18.05.2023
REŠENJE o saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u KO Padej, 15.05.2023
Zavod za javno zdravlje Kikinda: Mišljenje o kvalitetu vazduha u naselju Čoka u 2022.godini
Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi za studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
Studija procene uticaja na životnu sredinu projekta "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas"
bottom of page