top of page

INTERNA REVIZIJA

Interna revizija je u Opštini Čoka uspostavljena sa ciljem da se unapredi poslovanje organizacije pružanjem nezavisnog, objektivnog uveravanja i savetodavnih usluga, ona dodaje vrednost organizaciji, ne samo kroz analiziranje i izveštavanje o onome šta se dogodilo, već i kroz identifikovanje oblasti u kojima su moguća poboljšanja. Interna revizija pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup proceljivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena. Poslove interne revizije obavlja ovlašćeni interni revizor, koji je direktno odgovoran predsedniku opštine.

Interna revizija Opštine Čoka se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije i skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije.

Kontakt:

Ana Živković, ovlašćeni interni revizor,
Tel: 064/8619604
E-mail: ana@coka.rs

AKTI INTERNE REVIZIJE
Pravilnik interne revizije
pdf
Etički kodeks interne revizije
pdf
Povelja interne revizije
pdf
STRATEŠKI PLANOVI INTERNE REVIZIJE
strateški plan interne revizije opštine Čoka za period 2024 - 2026. godine
pdf
Strateški plan interne revizije opštine Čoka za period 2023 - 2025. godine
pdf
Izmenjen strateški plan interne revizije opštine Čoka za period 2022 - 2024. godine
pdf
GODIŠNJI PLANOVI INTERNE REVIZIJE
Godišnji plan interne revizije opštine Čoka za 2024. godinu
pdf
Godišnji plan interne revizije opštine Čoka za 2023. godinu
pdf
Izmenjen godišnji plan interne revizije opštine Čoka za 2022. godinu
pdf
bottom of page