top of page

INTERNA REVIZIJA

Interna revizija je u Opštini Čoka uspostavljena sa ciljem da se unapredi poslovanje organizacije pružanjem nezavisnog, objektivnog uveravanja i savetodavnih usluga, ona dodaje vrednost organizaciji, ne samo kroz analiziranje i izveštavanje o onome šta se dogodilo, već i kroz identifikovanje oblasti u kojima su moguća poboljšanja. Interna revizija pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup proceljivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena. Poslove interne revizije obavlja ovlašćeni interni revizor, koji je direktno odgovoran predsedniku opštine.

Interna revizija Opštine Čoka se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije i skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije.

Kontakt:

Ana Živković, ovlašćeni interni revizor,
Tel: 064/8619604
E-mail: ana@coka.rs

AKTI INTERNE REVIZIJE
Pravilnik interne revizije
pdf
Etički kodeks interne revizije
pdf
Povelja interne revizije
pdf
STRATEŠKI PLANOVI INTERNE REVIZIJE
Izmenjen strateški plan interne revizije opštine Čoka za period 2022 - 2024. godine
pdf
GODIŠNJI PLANOVI INTERNE REVIZIJE
Izmenjen godišnji plan interne revizije opštine Čoka za 2022. godinu
pdf
bottom of page