top of page

OPŠTINSKO VEĆE

 • Svetlana Radin(Čoka) - za oblast privrede i poljoprivrede,

 • Zlatomir Rajić (Čoka) - za oblast nacionalne manjine,

 • Radovan Budovalčev (Ostojićevo) - za oblast saradnje sa mesnim zajednicama,

 • Robert Jakša (Padej) - za oblast ekonomski razvoj i projekti,

 • Janoš Tertei (Ostojićevo) - za oblast međunarodna saradnja i kultura,

NADLEŽNOSTI

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine. On ujedno vrši i kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. Opštinsko veće, na predlog Predsednika opštine bira Skupština opštine, i to većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Mandat Opštinskog veća je 4 godine.

Opštinsko veće
 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;

 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;

 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

 • osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;

 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;

 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

 • propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;

 • prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;

 • podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;

 • predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;

 • odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;

 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne pokrajine;

 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;

 • postavlja opštinskog pravobranioca;

 • donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;

 • donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;

 • obrazuje žalbenu komisiju;

 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

 • informiše javnost o svom radu;

 • donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;

 • donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;

 • organizuje službu pravne pomoći;

 • odlučuje o uspostavljanju službenosti na nekretninama u javnoj svojini Opštine;

 • utvrđuje objekte, koji se mogu izdati u zakup ispod tržišne vrednosti zakupnine;

 • utvrđuje visinu zakupnine na nekretninama koje su u javnoj svojini Opštine;

 • daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih stvari;

 • odlučuje o pribavljanju i zalaganju pokretnih stvari;

 • vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

bottom of page