top of page

OPŠTINSKA UPRAVA

Ivan Matić, načelnik Opštinske uprave
Nadležnosti načelnika opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 

  • priprema nacrte propisa i drugih akata, koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;

  • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;

  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;

  • vodi zakonom propisane evidencije i stara se o njihovom održavanju;

  • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;

  • pruža pomoć mesnoj zajednici u obavljanju administrativno-tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova;

  • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine, po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Osnovne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka
  • Odeljenje za inspekcijske poslove

  • Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti 

  1. Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove

  2. Odsek društvenih delatnosti

  3. Odsek upravljanja ljudskim resursima

  • Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građeviske poslove, za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti

  • Odeljenje za finansije

Posebne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka
  • Služba za poslove Skupštine opštine

  • Kabinet Predsednika opštine i Opštinskog veća

Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.

DOKUMENTI

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Kompetencije

bottom of page