top of page

SAVETI

Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave razmatra pitanja vezana za ostvarivanje demokratskog uticaja građana na razvoj i unapređenje rada lokalne samouprave i predlaže Skupštini donošenje odgovarajućih akata iz ove oblasti.

Savet ima pravo da podnosi predloge Skupštini lokalne samouprave u vezi sa unapređenjem lokalne samouprave i zaštitom Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave.

Organi jedinice lokalne samouprave, Opštinska uprava i javne službe u jedinicama lokalne samouprave, dužni su da se izjasne o predlozima Saveta.

Savet ima predsednika i 30 članova koji se biraju iz reda građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Saveta za razvoj lokalne samouprave vrši nadležna organizaciona jedinica Opštinske uprave.

Savet za međunacionalne odnose

Savet za međunacionalne odnose razmatra pitanja i predloge odluka i akata koji se odnose na ostvarivanje međunacionalnih odnosa, ostvarivanje prava na obrazovanje, kulturu, informisanje i druga prava građana pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u opštini.

Daje prethodno mišljenje Skupštini opštine na predlog svih odluka koje se tiču prava nacionalnih i etničkih zajednica a koje je Skupština dužna da dostavi Savetu pre donošenja.

Pokreće pred Ustavnim sudom postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine ako smatra da su u njima neposredno povređena prava nacionalnih i etničkih zajednica. Pokreće postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine sa Statutom opštine.

Savet ima predsednika i 2 člana koji se biraju iz reda odbornika. Članovi Saveta su i predstavnici nacionalnih zajednica koje imaju više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu opštine, a takvih članova ima 4.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Saveta za međunacionalne odnose vrši nadležna organizaciona jedinica Opštinske uprave.

bottom of page