top of page

UPUTSTVA I DOKUMENTI

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini

 • Zahtev za promenu ličnog imena, prezimena, imena i prezimena (preuzmite dokument u PDF formatu)

 • Izvod iz Matične knjige rođenih

 • Izvod iz Matične knjige venčanih (ako je lice u braku)

 • Uverenje da se protiv lica koje traži promenu ličnog imena ne vodi postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti

 • Fotokopija lične karte (kao potvrdu o prebivalištu)

 • Potvrda (uplatnica) o plaćenoj taksi, žiro-račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 97 81-232, iznos 380,00 din, primalac: Republički budžet, svrha: Rep. adm. taksa

 • Uverenje o državljanstvu RS i SRJ

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih, umrlih, venčanih

 • Zahtev za ispravku u Matičnoj knjizi (preuzmite dokument u PDF formatu)

 • Izvod iz Matične knjige rođenih (za lice koje traži ispravku)

 • Izvod iz Matične knjige venčanih (za ispravku u knjizi venčanih)

 • Izvod iz Matične knjige umrlih (za ispravku u knjizi umrlih)

 • Izvod iz Matične knjige rođenih i venčanih za roditelje (za ispravku u knjizi rođenih)

 • Fotokopija dokumenta

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

 • Zahtev za naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih (preuzmite dokument u PDF formatu)

 • Uverenje da lice nije upisano u matičnu knjigu rođenih u mestu rođenja i u mestu prebivališta roditelja u vreme njegovog rođenja

 • Izvod iz Matične knjige venčanih za roditelje (ako su roditelji u braku)

 • Izvod iz matične knjige rođenih za majku (ukoliko roditelji nisu u braku) i dokument o očinstvu (zapisnik o priznanju očinstva ili sudska presuda)

 • Uverenje o državljanstvu za roditelje

 • Otpusnu listu iz bolnice (ako je dete rođeno u zdravstvenoj ustanovi)

 • Ako je dete rođeno van zdravstvene ustanove - izjavu dva svedoka sačinjenu u skladu sa članom 172. ZUP-a, u kojoj treba navesti razloge za neblagovremeno prijavljivanje deteta

 • Potvrda o primljenoj vakcini (ako je lice rođeno van zdravstvene ustanove), a lice za koga se traži upis nije punoletno

 • Potrvda o pohađanju škole, svedočanstvo ili sličan dokument (kada se traži upis za lica starija od 10 god)

 • Potvrda o prebivalištu roditelja 11. Potvrda (uplatnica) o plaćenoj taksi

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

 • Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (preuzmite dokument u PDF formatu)

 • Uverenje da lice nije upisano u Matičnu knjigu umrlih u mestu smrti, ili u mestu sahrane ukoliko je smrt nastupila u saobraćajnom sredstvu

 • Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice

 • Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je umrlo lice bilo u braku)

 • Uverenje o državljanstvu za umrlo lice

 • Potvrdu o smrti (izdato od nadležnog lekara ili zdravstvene ustanove)

 • Zapisnik o uviđaju sa lica mesta ako je smrt nastupila u saobraćjnoj nesreći 8. Potvrdu (uplatnicu) o plaćenoj taksi

Upis novorođenog deteta u knjigu rođenih Za decu rođenu u braku roditelja

Roditelji treba da donesu:

 • izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci, ako nisu venčani u Čoki)

 • lične karte roditelja

 • uverenja o državljanstvu (ako nisu upisani u knjigu državljana u Čoki)

Za decu rođenu van braka roditelja

Majka treba da donese:

 • svoj izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci, ako nije rođena u Čoki)

 • svoju ličnu kartu

 • uverenje o državljanstvu (ako nije upisana u Čoki)

Ako prirodni otac želi da prizna očinstvo

Doći će kod svog matičara po prebivalištu zajedno sa majkom deteta i doneti:

 • svoju ličnu kartu

 • svoje uverenje o državljanstvu

Izjavu o određivanju ličnog imena deteta podnose roditelji matičaru na zapisnik po mestu rođenja ili po mestu prebivališta. Napomena: Kako bi se izvršio upis Vašeg deteta u zakonskom roku od 15 dana potrebno je, da kod matičara u mestu rođenja Vašeg deteta dođete sa potrebnim dokumentima.

bottom of page