UPUTSTVA I DOKUMENTI

 

 

 

Promena ličnog imena, prezimena ili imena i prezimena 

 1. Zahtev za promenu ličnog imena, prezimena, imena i prezimena (preuzmite dokument u PDF formatu)
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih
 3. Izvod iz Matične knjige venčanih (ako je lice u braku)
 4. Uverenje da se protiv lica koje traži promenu ličnog imena ne vodi postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti
 5. Fotokopija lične karte (kao potvrdu o prebivalištu)
 6. Potvrda (uplatnica) o plaćenoj taksi, žiro-račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 97 81-232, iznos 380,00 din, primalac: Republički budžet, svrha: Rep. adm. taksa
 7. Uverenje o državljanstvu RS i SRJ

 

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih, umrlih, venčanih

 1. Zahtev za ispravku u Matičnoj knjizi (preuzmite dokument u PDF formatu )
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih (za lice koje traži ispravku)
 3. Izvod iz Matične knjige venčanih (za ispravku u knjizi venčanih)
 4. Izvod iz Matične knjige umrlih (za ispravku u knjizi umrlih)
 5. Izvod iz Matične knjige rođenih i venčanih za roditelje (za ispravku u knjizi rođenih)
 6. Fotokopija dokumenta

 

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

 1. Zahtev za naknadni upis u Matičnu knjigu rođenih (preuzmite dokument u PDF formatu )
 2. Uverenje da lice nije upisano u matičnu knjigu rođenih u mestu rođenja i u mestu prebivališta roditelja u vreme njegovog rođenja
 3. Izvod iz Matične knjige venčanih za roditelje (ako su roditelji u braku)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih za majku (ukoliko roditelji nisu u braku) i dokument o očinstvu (zapisnik o priznanju očinstva ili sudska presuda)
 5. Uverenje o državljanstvu za roditelje
 6. Otpusnu listu iz bolnice (ako je dete rođeno u zdravstvenoj ustanovi)
 7. Ako je dete rođeno van zdravstvene ustanove - izjavu dva svedoka sačinjenu u skladu sa članom 172. ZUP-a, u kojoj treba navesti razloge za neblagovremeno prijavljivanje deteta
 8. Potvrda o primljenoj vakcini (ako je lice rođeno van zdravstvene ustanove), a lice za koga se traži upis nije punoletno
 9. Potrvda o pohađanju škole, svedočanstvo ili sličan dokument (kada se traži upis za lica starija od 10 god)
 10. Potvrda o prebivalištu roditelja 11. Potvrda (uplatnica) o plaćenoj taksi

 

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

 1. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (preuzmite dokument u PDF formatu )
 2. Uverenje da lice nije upisano u Matičnu knjigu umrlih u mestu smrti, ili u mestu sahrane ukoliko je smrt nastupila u saobraćajnom sredstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je umrlo lice bilo u braku)
 5. Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
 6. Potvrdu o smrti (izdato od nadležnog lekara ili zdravstvene ustanove)
 7. Zapisnik o uviđaju sa lica mesta ako je smrt nastupila u saobraćjnoj nesreći 8. Potvrdu (uplatnicu) o plaćenoj taksi

 

Upis novorođenog deteta u knjigu rođenih Za decu rođenu u braku roditelja

Roditelji treba da donesu:

 • izvod iz matične knjige venčanih (ne starije od 6 meseci, ako nisu venčani u Čoki)
 • lične karte roditelja
 • uverenja o državljanstvu (ako nisu upisani u knjigu državljana u Čoki)

 

Za decu rođenu van braka roditelja

Majka treba da donese:

 • svoj izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci, ako nije rođena u Čoki)
 • svoju ličnu kartu
 • uverenje o državljanstvu (ako nije upisana u Čoki)

 

Ako prirodni otac želi da prizna očinstvo

Doći će kod svog matičara po prebivalištu zajedno sa majkom deteta i doneti:

 • svoju ličnu kartu
 • svoje uverenje o državljanstvu

Izjavu o određivanju ličnog imena deteta podnose roditelji matičaru na zapisnik po mestu rođenja ili po mestu prebivališta. Napomena: Kako bi se izvršio upis Vašeg deteta u zakonskom roku od 15 dana potrebno je, da kod matičara u mestu rođenja Vašeg deteta dođete sa potrebnim dokumentima.