OPŠTINSKO VEĆE
 
 • Svetlana Radin(Čoka) - za oblast privrede i poljoprivrede,
 • Zlatomir Rajić (Čoka) - za oblast nacionalne manjine,
 • Radovan Budovalčev (Ostojićevo) - za oblast saradnje sa mesnim zajednicama,
 • Robert Jakša (Padej) - za oblast ekonomski razvoj i projekti,
 • Janoš Tertei (Ostojićevo) - za oblast međunarodna saradnja i kultura,

Nadležnost

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i Skupštine opštine. On ujedno vrši i kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Opštinske uprave. Opštinsko veće, na predlog Predsednika opštine bira Skupština opštine, i to većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Mandat Opštinskog veća je 4 godine.

 

Opštinsko veće

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 • osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
 • prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 • podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
 • predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
 • odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne pokrajine;
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 • postavlja opštinskog pravobranioca;
 • donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;
 • donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 • obrazuje žalbenu komisiju;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • informiše javnost o svom radu;
 • donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 • donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 • organizuje službu pravne pomoći;
 • odlučuje o uspostavljanju službenosti na nekretninama u javnoj svojini Opštine;
 • utvrđuje objekte, koji se mogu izdati u zakup ispod tržišne vrednosti zakupnine;
 • utvrđuje visinu zakupnine na nekretninama koje su u javnoj svojini Opštine;
 • daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih stvari;
 • odlučuje o pribavljanju i zalaganju pokretnih stvari;
 • vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.