- Skupština opštine Čoka

SKUPŠTINA OPŠTINE ČOKA


Predsednik Skupštine opštine - Olaj Tibor

Rođen je 1960. godine u Ostojićevu, po zanimanju diplomirani ekonomista.

Počeo da radi 1985. godine u Građevinskom preduzeću „Rad“ Čoka kao knjigovođa, zatim obavljao poslove rukovodioca planske službe a kasnije je postavljen za rukovodioca finansijske službe. 1997. godine je imenovan za vršioca dužnosti direktora Javnog stambenog preduzeća u Čoki, zatim i za direktora preduzeća. Od 2005. godine je radio u Javnom Komunalnom preduzeću Čoka, kao finansijski rukovodilac. Od 2012. godine do 2016. godine obavljao je poslove pomoćnika predsednika opštine Čoka. Nakon izbora 2016. godine izabran je za odbornika u Skupštini opštine Čoka i izabran je za predsednika Skupštine opštine Čoka.

Član je Saveza Vojvođanskih Mađara.

Nadležnost predsednika Skupštine opštine

Skupština opštine ima predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u Opštini.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

 


Zamenik predsednika Skupštine opštine - Dr. Ivana Naumov

Rođena je dana 11.09.1979. godine u Senti.

Završila je Osnovnu školu „Jovan Popović“ u Čoki, dok je srednje obrazovanje stekla u Gimnaziji u Senti. Po završetku srednje škole odlazi na studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koje završava u roku i zapošljava se u Domu zdravlja u Čoki. Iz Doma zdravlja u Čoki prelazi da radi u Opštoj bolnici u Senti, na internom odeljenju. Upisuje specijalizaciju iz interne medicine, koju završava u roku. Doktorske studije upisuje na Medicinskom fakuletu u Novom Sadu. Iz Opšte bolnice u Senti prelazi da radi u Dom zdravlja u Novom Kneževcu.

Živi u vanbračnoj zajednici i majka je jednog deteta, ćerke.

Nadležnost zamenika Skupštine opštine

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

 


Sekretar Skupštine opštine - Tot Zoltan

Rođen je 01.01.1982. godine u Kikindi.

Osnovnu školu je završio u Sajanu, a gimnaziju u Subotici.
Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Radni odnos kao pripravnik je zasnovao 2011. godine u Opštinskoj upravi opštine Čoka, nakon polaganja državnog stručnog ispita za obavljanje poslova u državnim organima, obavljao je imovinsko-pravne poslove.
Po sticanju zvanja službenika za javne nabavke, od 2014. godine je obavljao poslove iz oblasti javnih nabavki.
Od 2016. godine obavlja funkciju sekretara Skupštine opštine Čoka.

Član je Saveza Vojvođanskih Mađara.

Nadležnost sekretara Skupštine opštine

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine, i može biti ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupština opštine može, na obrazložen predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

Sekretar Skupštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno Autonomne pokrajine, koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine opštine.

 


Odbornici Skupštine opštine

 

ODBORNIČKA GRUPA ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 1. DR. IVANA NAUMOV
 2. NEBOJŠA VUČKOVIĆ
 3. SNEŽANA ADŽIĆ
 4. ZORAN MUTUC
 5. DRAGANA ŠALBOT PAKAŠKI
 6. DARKO BEBEK
 7. LUKA VIDAKOVIĆ
 8. LENA ŠILI
 9. ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ
 10. JOSIP ČEŠLJAR
 11. OLGICA GAVRILOV
 12. PETAR REMOVIĆ
 13. DUŠAN JOVANOV
 14. EMA REVES

 

ODBORNIČKA GRUPA VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR
 1. BALAŽ FERENC
 2. ZOMBORI ČABA
 3. HUDAK EDIT
 4. LENĐEL ANA
 5. OLAJ TIBOR
 6. SEMEREDI ERNE
 7. MARIAS ILEANA-ELA
 8. ABRAHAM ILDIKO
 9. BARNA KAROLJ

 

IVICA DAČIĆ - "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)"
 1. MILANKO GARDINOVAČKI
 2. TEODOR BANDIĆ

 

Skupština opštine Čoka ima ukupno 25 odbornika.


Nadležnost Skupštine opštine

 • donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
 • donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u skladu sa zakonom;
 • donosi prostorni i urbanistički plan Opštine;
 • donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti opštine;
 • bira i razrešava lokalnog ombudsmana;
 • raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • obrazuje i uređuje organizaciju i rad organizacija i službi za potrebe Opštine;
 • osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim statutom, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, radi zaštite opšteg interesa;
 • osniva ustanove i organizacije u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i kulture od značaja za opštine i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 • imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;
 • imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 • postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
 • bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 • usvaja Kadrovski plan;
 • uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, osniva javna preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno poverava obavljanje tih delatnosti društvu kapitala ili preduzetniku, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;
 • donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja građevinskog zemljišta; odlučuje o otuđenju građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 • donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacionalnom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom, kao i pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja;
 • uređuje korišćenje poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Opštine, uređuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Opštine;
 • uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i njihove kupovine;
 • propisuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada i naknade za upravljanje stambenim zgradama;
 • bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini Opštine;
 • utvrđuje nepokretnosti koje se mogu izdavati u zakup;
 • uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;
 • donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • donosi program razvoja turizma u skladu sa Strategijom; utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Opštine;
 • donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;
 • donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca, u skladu sa zakonom;
 • donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;
 • donosi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na teritoriji Opštine, može osnovati kancelariju za mlade;
 • donosi program i plan energetske efikasnosti;
 • odlučuje o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, kao i o prenosu prava svojine na drugog nosioca prava javne svojine;
 • odlučuje o ulaganju stvari u javnoj svojini Opštine i prava u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u svojini Opštine, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština;
 • odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Opštine, daje saglasnost na koncesioni akt;
 • daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje predsedniku Opštine da potpiše javni ugovor u ime Opštine;
 • obrazuje Štab za vanredne situacije, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja;
 • obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu;
 • utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 • utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • utvrđuje naknadu za komunalne usluge i daje saglasnost na odluku o promeni cena komunalnih usluga, u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje kriterijume i postupak za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu iz materijalno ugroženih porodica;
 • donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 • propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 • daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 • osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti, koja su utvrđena Poslovnikom Skupštine;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 • predlaže Vladi Republike Srbije utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju u korist Opštine;
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 • razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama;
 • informiše javnost o svom radu;
 • pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine, kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 • utvrđuje praznik Opštine;
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 • uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodeljuje Opština i odlučuje o dodeli javnih priznanja i počasnih zvanja;
 • odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
 • razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 • razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
 • usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: Etički kodeks);
 • donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 • imenuje izbornu komisiju za sprovođenje izbora za odbornike skupštine opštine u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

 


Dokumenti (Statut opštine, Poslovnik o radu, Službeni list)

 

Ime
Format
Veličina
Statut opštine Čoka (prečišćen tekst)
484KB
Poslovnik o radu Skupštine opštine Čoka
565KB