SKUPŠTINA OPŠTINE ČOKA


Predsednik skupštine Olaj Tibor

Rođen je 1960. godine u Ostojićevu, živi u Čoki.

Po zvanju je diplomirani ekonomista. Počeo da radi 1985. godine u Građevinskom preduzeću „Rad“ Čoka kao knjigovođa, zatim je bio rukovodilac planske službe a kasnije obavljao poslove rukovodioca finansijske službe. 1997. godine je imenovan za vršioca dužnosti direktora Javnog stambenog preduzeća Čoka, zatim i za direktora preduzeća. Od 2005. godine je radio u Javnom Komunalnom Preduzeću Čoka kao finansijski rukovodilac. Od 2012. do juna 2016. godine obavljao je poslove pomoćnika predsednika opštine Čoka.

Oženjen je, otac jednog ženskog deteta i deda jedne unuke.

Nadležnost predsednika skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom opštine Predsednik Skupštine bira se iz reda odbornika, na vreme od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Kandidata za predsednika Skupštine može predložiti najmanje 8 odbornika. Predsedniku Skupštine može da prestane funkcija pre isteka vremena na koje je izabran : ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata odbornika Skupštine opštine. Predlog za razrešenje predsednika Skupštine može predložiti najmanje 21 odbornik. Predsednik Skupštine može biti razrešen i u slučaju ostavke, što Skupština samo konstatuje bez rasprave.

 


Zamenik predsednika skupštine Milovan Vasić

Rođen 24.02.1951. godine u Crvenki gde je završio i osnovnu školu. Srednje tehničko mašinsku školu završio u Kuli , a metalurški fakultet u Zenici i stekao zvanje dipl. ing. metalurgije.

1976. godine zaposlio se u livnici čelika „Jelšingrad“ RO Bačka Topola i nakon položenog pripravničkog ispita vršio funkcije : šef tehničke pripreme , šef proizvodnje , tehnički direktor. Od 1990. godine do 2007. godine obavljao je dužnost generalnog direktora livnice čelika u Bačkoj Topoli. 2004. godine osnivao svoju firmu „Trgoinženjering“ , a 2006. godine kupuje „Stara Livnica O.S.Č.L“ Čoka.

Član je odbora Privredne komore Srbije za crnu i obojenu metalurgiju i potpredsednik Srpskog Livačkog Društva Srbije.

Nadležnost zamenika

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja . Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

 


Sekretar skupštine Tot Zoltan

Rođen je 01.01.1982. godine u Kikindi.

Osnovnu školu je završio u Sajanu, a gimnaziju u Subotici. Diplomirao je na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2011. godine je zaposlen u Opštinskoj upravi opštine Čoka.

Nadležnost sekretara

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretara Skupštine postavlja Skupština opštine, na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine. Skupština opštine može, na obrazloženi predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

 


Odbornici skupštine

 

ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE - ODBORNIČKA GRUPA
 1. Milovan Vasić
 2. Daniel Radanov
 3. Snežana Adžić
 4. Suzana Radojević Čokolov
 5. Zoran Mutuc
 6. Željko Bebek
 7. Lena Šili
 8. Arsen Grbin
 9. Tibor Nađ
 10. Blagoje Terzin
 11. Dejana Krizmanić
 12. Julijana Bagdal

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – IŠTVAN PASTOR - ODBORNIČKA GRUPA
 1. Patricia Pamer Pinter
 2. Tibor Olaj
 3. Ela – Ileana Marias
 4. Robert Urban
 5. Karolj Barna
 6. Eva Tertei
 7. Ferenc Balaž
 8. Edit Hudak
 9. Katalin Ruža

 

DEMOKRATSKA STRANKA – LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
 1. Boris Ilić
 2. Mirjana Marjanov
 3. Zoltan Piri
 4. Slobodan Čobanov

 

Skupština opštine Čoka ima ukupno 25 odbornika.


Nadležnos skupštine

 • • Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine
 • • Donosi budžet i završni račun opštine
 • • Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti
 • • Donosi Urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
 • • Donosi odluke i druge opšte akte
 • • Raspisuje opštinski referendum, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
 • • Osniva službe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom
 • • Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnog javnog preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i opšte akte u skladu sa zakonom
 • • Bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i, na predlog Predsednika opštine, bira Opštinsko veće
 • • Postavlja i razrešava sekretara Skupštine
 • • Postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave, odnosno načelnike uprave za pojedine oblasti, na predlog Predsednika opštine
 • • Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode, koji joj po osnovu zakona pripadaju
 • • Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta
 • • Donosi akt o javnom zaduživanju opštine
 • • Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
 • • Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu
 • • Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu
 • • Pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom
 • • Daje saglasnost za upotrebu imena i simbola opštine
 • • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom

 


Dokumenti (Statut opštine, Poslovnik o radu, Službeni list)

 

Ime
Format
Veličina
Statut opštine Čoka
236KB
Poslovnik o radu Skupštine opštine Čoka
280KB
Izmena i dopuna poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka
100KB
Izmena i dopuna poslovnika o radu Skupštine opštine Čoka
69KB