OPŠTINSKA UPRAVA

Tamara Ardala , načelnik Opštinske uprave

Nadležnost načelnika opštinske uprave

Opštinska uprava je jedinstvena služba koja:

 
 • priprema nacrte propisa i drugih akata, koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 • vodi zakonom propisane evidencije i stara se o njihovom održavanju;
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 • pruža pomoć mesnoj zajednici u obavljanju administrativno-tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova;
 • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine, po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

 


Osnovne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka

 
 • Odeljenje za inspekcijske poslove
 • Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti
   
  • 1. Odsek za opštu upravu i zajedničke poslove
  • 2. Odsek društvenih delatnosti
  • 3. Odsek upravljanja ljudskim resursima
 • Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građeviske poslove, za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti
 • Odeljenje za finansije

 


Posebne organizacione jedinice opštinske uprave Opštine Čoka

 
 • Služba za poslove Skupštine opštine
 • Kabinet Predsednika opštine i Opštinskog veća

 


 

Opštinskom upravom rukovodi načelnik opštinske uprave.