POLJOPRIVREDA


Opštinu Čoka čini sedam katastarskih opština. Premer na teritoriji opštine Čoka izrađen je još između 1904-1914 godine. Obnova premera izvršena je u dve k.o. Vrbica-delom 1939. god. i Padej 1957. godine. Planovi su u lošem stanju i svako dalje odlaganje obnove premera i komasacije dovodi u pitanje održavanje premera i formiranje baze katastra nepokretnosti na celoj teritoriji opštine Čoka. Katastar nepokretnosti zaživeo je na delu k.o. Vrbica i za k.o.Padej. Za ostale k.o. još su u upotrebi katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

ANALIZA STANJA POLJOPRIVREDE

Reljef opštine Čoke odlikuje se svim onim elementima, koji su karakteristični za reljef severnog Banata. To je ravničarsko zemljište sa malim visinskim razlikama. Apsolutne visine se kreću od 78m do 84 metra. Na ovom ravničarskom terenu možemo izdvojiti dve osnovne celine, to su lesna terasa i aluvijalna ravan. Lesna terasa ima ostrvski izgled, sa prosečnom nadmorskom visinom od 79 metara, koja liči na dolinu nekog starog vodotoka. Aluvijalne ravni ne predstavljaju značajne poljoprivredne površine, jer u njima podzemne vode veoma su blizu topografskoj površini i postoji opasnost od poplava u prolećnim mesecima. Nadmorska visina aluvijalne ravni kreće se od 77 do 78 metara.

Pedološka karta

Najznačajnije površine zahvataju razni tipovi černozema 34.18%, među kojima preovlađuje černozem sa znacima oglejavanja u lesu koji samostalno obuhvata 22.40% celokupne teritorije opštine Čoka. Generalno gledano černozemi spadaju u najplodnija zemljišta sa najvećim proizvodnim potencijalima, sa značajnim učešćem humusa u površinskom delu i sa odličnim vodnim i vazdušnim režimom, kao i dobrim mehaničkim sastavom. Ipak, černozem sa znacima oglejavanja u lesu ne spada u vrhunske vrste černozema. Nalazi se na lesnim terasama i platonima, a nastaje delovanjem podzemnih voda. Zemljišta u tipu černozema zahvataju najveće površine, proizvodna vrednost ovih zemljišta je veoma visoka, a većina pedoloških tvorevina černozema daje ujednačene poljoprivredne prinose uz prisustvo optimalne vlažnosti u zemljištu. Slatinasta zemljišta (teške ritske crnice i smonice) su hidromorfne strukture i nalaze se na kontaktu aluvijalne ravni i lesne terase. Proizvodna vrednost ovih zemljišta je znatno manja u odnosu na zemljišta tipa černozema. Slatinasta zemljišta zahtevaju eliminaciju štetnog dejstva površinskih i podzemnih voda. Aluvijum različitog mehaničkog sastava nalazi se u samom priobalju Tise i pod direktnim je uticajem vodnog režima reke Tise.

Klimatske prilike u okolini Čoke ne mogu se posmatrati lokalno, nego u okviru šireg prostora. Banat se nalazi u središnjem delu umerenog toplotnog pojasa i predstavlja deo Panonske nizije. Zbog velike udaljenosti Banata od Atlantskog okeana i Sredozemnog mora, u njemu se neznatno osećaju maritimni uticaji. Istovremeno je planinskim vencem Karpata izolovan od direktnih prodora hladnih, kontinentalnih masa sa istoka i severa. Globalno gledano, klima Banata je pre svega rezultat smene ciklona i anticiklona, koji donosi toplo i suvo vreme.

Temperatura vazduha spada u grupu najvažnijih klimatskih elemenata. Od temperaturnih elemenata u velikoj meri zavisi i rasprostranjenost organskog sveta i samim tim i poljoprivredna proizvodnja na datoj teritoriji. Prema podacima srednjih mesečnih temperatura vazduha po pojedinim godinama, izlazi da je juli najtopliji mesec u godini. Vrednost srednje julske temperature za čitav period je 21,9˚C. Najviša srednja julska temperatura od 24,5˚C zabeležena 1994 godine. Najniže srednje mesečne temperature se javljaju u januaru. Njegova srednja temperaturna vrednost je 0,0˚C. U posmatranom periodu najnižu srednju mesečnu temperaturu takođe je imao januar 1985. godine sa -5,5˚C. Srednja godišnja temperatura vazduha u okolini hatara Čoke je 11,3˚C. Vegetacioni period traje od početka aprila do kraja septembra. Prosečna temperatura vazduha za vreme vegetacionog perioda iznosi 18,2˚C.

U okolini Čoke vetrovi se javljaju iz svih pravaca, što je karakteristično i za čitavu Vojvodinu.Preovlađujući vetrovi duvaju iz severozapadnog i jugoistočnog pravca. Vetrovi iz severozapadnog kvadranta pokazuju najveću učestalost u toplijem delu godine, dakle od maja do novembra. Oni sa Atlantika donose vlažne vazdušne mase, u vezi sa tim i pojavu oblačnosti i izlučivanja padavina. Njega smenjuje jugoistočni vetar – košava, koji ima najveću učestalost pojavljivanja od novembra do maja, odnosno u hladnijem delu godine. Za ovo područje karakterističan je i vetar iz severnog kvadranta – severac. On duva tokom zimskih dana i donosi hladno i suvo vreme. Najveći broj tišina se javlja krajem leta, u mesecima juli, avgust i septembar.

Padavine su veoma važan klimatski element. Nedostatak padavina izaziva velike probleme kod biljnog i životinjskog sveta. Pošto se teritorija Čoke nalazi u severoistočnom delu Vojvodine, ona zbog toga spada u najsušnije delove Pokrajine. To pokazuju i sledeći podaci: u Senti, zapadnije od Čoke, godišnje padne oko 573,6 mm taloga, u Crnoj Bari 563,4 mm, a u Kikindi, istočnije od Čoke padne 547,2 mm. Prosečna godišnja visina padavina iznosi 563,4 mm. Raspodela padavina po mesecima je prilično ujednačena, što znači nema izrazito kišnih i izrazito sušnih meseci.

NAČIN KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA U VANGRAĐEVINSKOM REONU

Poljoprivredno zemljište nalazi se na 29.101 ha, od toga 22.491ha je obradivo poljoprivredno zemljište. Najzastupljenija kultura je njiva (oranice ), nalazi se na 20.537 ha poljoprivrednog zemljišta, značajna površina je i pod pašnjakom 5574ha. Podaci su preuzeti od VOJVODINA-CESS.

STRUKTURA SVOJINE

Površina zemljišta u privatnoj svojini-seljačka gazdinstva 14298 ha od toga oranice 12.055 ha, preduzeća i zadruge 14803ha od toga oranice se nalaze na površini od 8.482 ha. Na teritoriji opštine Čoka broj poljoprivrednih gazdinstva je 2985, površine poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu iznosi 2,5 ha.Podaci su preuzeti od VOJVODINA–CESS. Biljna proizvodnja se odlikuje sa širokom raznovsnošću u odnosu na biljne vrste.

Kultura površina(ha) prinos (t/ha) proizvodnja(t)
Pšenica 3200 3,00  
Kukuruz 8040 4,50  
Šećerna repa 341 24,00  
Suncokret 3135 2,00  

 

Prinosi osnovnih ratarski useva su niži od proseka Vojvodine. U ratarskoj proizvodnji kukuruz zauzima najveće površine. Isključivo se koristi za stočnu hranu, industrijska proizvodnja nije prisutna. Gajenje lekovitog bilja 300ha, duvana 200ha - ima dugu tradiciju, međutim u zadnje vreme smanjila se proizvodnja, zbog nesigurnog tržišta. Najviše se gaji menta, kamilica. Proizvodnja povrća se odvija u plastenicima, proteklih godina se primetno počelo razvijati ova vrsta proizvodnje.

STOČARSTVO

Kretanje broja krava i steonih junica u opštini beleži rast proteklih godina,dok svinjogojstvo beleži pad.Ovčarstvo je isto dosta razvijeno.Kretanje koncentracije goveda u proseku 9 stopa promene 11,4% (broj grla na 100ha obradivih površina)

 
  1. svinja u proseku 148 stopa promene -14,1%
  2. ovaca u proseku 13 stopa promene 7,7%

Rasni sastav u svim granama stočarstva je prilično nezadovoljavajući, što je posledica pre svega opšteg finansijskog stanja i organizovanosti proizvodnje. Podaci su preuzeti od Vojvodina Cess.-a.