JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE ČOKA - PROFIL

 


Na osnovu Zakona o Javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl.glasnik RS'' br. 25/00 i 25/02), Zakona o komunalnim delatnostima (''Sl.glasnik RS'' br.16/97 i 42/98), Zakona o putevima (Sl.glasnik RS'' br. 46/91,52/91,53/93,67/93,48/94 i 42-98), Zakona o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS'' br.47/03) Odlukom Skupštine opštine Čoka od 26.10.2005. godine je osnovano Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka, u cilju: obezbeđenja uslova za uređenje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta; razvoja i obavljanja komunalnih delatnosti; održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima i za obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o putevima.

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka je registrovana 01.03.2006. god. kod Agencije za privredni registar.

Prema gore navedenim Javno preduzeće obavlja: .

1. poslove upravljanja, uređivanja i obezbeđenja korišćenja građevinskog zemljišta prema sledećem:

 • - pribavlja građevinsko zemljište,
 • - upravlja građevinskim zemljištem,
 • - daje građevinsko zemljište u zakup radi izgradnje i uređenja,
 • - obezbeđuje uređenje građevinskog zemljišta,
 • - stara se o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta,
 • - donosi planove razvoja,
 • - priprema stručne podloge za određivanje visine zakupnine koje plaćaju zakupci građevinskog zemljišta i vrši njihovu naplatu,
 • - obavlja i druge poslove koji mu se provere aktom o osnivanju. .

2. razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti:

 • - donosi programe o održavanju i izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje i prostornog planiranja
 • - organizuje održavanje ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina,
 • - organizuje održavanje javnih zelenih površina i drvoreda,
 • - organizuje održavanje javne rasvete,
 • - obavlja i druge poslove koje mu se provere aktom o osnivanju. .

3. održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima:

 • - donosi program održavanja, zaštite i razvoja iz svoje nadležnosti,
 • - poverava preduzećima zprojektovanje, izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekata i drugih radova na putevima iz svoje nadležnosti,
 • - vrši investitorske radove na putevima iz svoje nadležnosti,
 • - organizuje informacioni sistem o stanju i puteva i saobraćajnica na putevima,
 • - donosi kriterijume i vrši raspodelu sredstava namenjenih za održavanje i razvoj puteva iz svoje nadležnosti,nosti,
 • - obavlja i druge poslove koje mu se provere aktom o osnivanju,
 • - udružuje sredstva Mesnih Zajednioca radi održavanja puteva. .

4. usluge:

 • - pružanje poštanskih usluga korisnicima, u skladu sa zakonskim i drugim propisima, tehnološkim propisima iz oblasti PTT saobraćaja,
 • - ostale usluge navedene kod delatnosti Javnog preduzeća. .

Za 2007. godinu se planiraju radovi na održavanju, uređenju i rekonstrukciji komunalnih dobara od opšteg interesa u opštini Čoka, koji obuhvataju sledeće aktivnosti:

A. Održavanje i popravka puteva

1. magistralni i regionalni putevi koji prolaze kroz naseljena mesta u našoj opštini

 • - obnavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,e,
 • - uređenje bankina. .

2. lokalni putevi u našoj opštini

 • - letnje redovno održavanje kolovoza i putnog pojasa,
 • - održavanje i obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,
 • - zimsko održavanje puteva. .

3. ulične saobraćajnice u svim naseljenim mestima u opštini

 • - letnje održavanje puteva,
 • - zimsko održavanje puteva,
 • - čišćenje propusta ispod puteva za odvod atmosferske vode,
 • - skidanje viška zemlje sa bankina. .

4. nekategorisani i poljski putevi

 • - intervencije po nalozima nadležne inspekcije,
 • - održavanje prelaza preko željezničke pruge. .

B. Izgradnja, održavanje i opremanje objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje i uređivanje građevinskog zemljišta, letnje održavanje javnih i zelenih površina i parka u Čoki

 • - zimsko održavanje javnih površina,
 • - održavanje sistema javne rasvete u svim naseljenim mestima u opštini Čoka,
 • - ušešće u izgradnji komunalnih objekata od opšteg interesa,
 • - rasčišćavanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • - čišćenje uličnih kanala za odvod atmosferskih voda. .

C. Funkcionisanje ugovorne pošte u Jazovu, koji doprinosi kvalitetnijem životu u Jazovu

Izvori finansiranja poslovanja

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka svoje prihode ostvaruje iz budžeta opštine Čoka.