JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE ČOKA - MARKETING STRATEGIJA

 


Politika cena proizvoda i usluga

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opštine Čoka finansira se iz budžeta lokalne samouprave.

Iz strukture prihoda Javnog preduzeća koji je dat sa planom prihoda i rashoda jasno se vidi da preduzeće ostvaruje svoje prihode uglavnom iz budžeta. Sopstveni prihodi se ostvaruju:

  1. Od usluga po ugovoru koji se odnosi na ugovorenu poštu Jazovo. Cena ovih usluga određena je ugovorom između Javnog preduzeća i PTT ''SRBIJA'' – Poštanski saobraćaj Kikinda i vršenje usluga.
  2. Od obavljanja stručno-tehničkih i administrativnih poslova i sprovođenje postupka javnih nabavki male vrednosti za izvođenje građevinskih, građevinskih-zanatskih radova i ugradnja instalacija postrojenja i opreme i radova na tekućem održavanju objekata ustanove u 2007. godini.

Prihode u oiznosu od 3.605.000,00 Javno preduzeće planira da ostvari putem donacija od AP Vojvodine i namenski da ih iskoristi.

Plan promotivnih aktivnosti

Javno preduzeće ne planira promotivne aktivnosti jer delatnost preduzeća ne iziskuje propagandu i promocije već povremeno vrši obaveštavanje građana o svojim aktivnostima putem lokalnih sredstava informisanja.