Došlo je vreme da zamenimo mape Marije Terezije


Predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž o komasaciji u čokanskom ataru

Na januarskom Zboru građana Čoke nagovešteno je da bi uskoro mogli da započnu radovi na komasaciji u katastarskoj opštini Čoka. Tim povodom predsednik opštine Čoka Ferenc Balaž kaže da su u pitanju radovi u čokanskom ataru površine oko 4.300 hektara oranica, vinograda, voćnjaka, livada i pašnjaka, a predviđeno je da se u okviru ovih radova obuhvati i građevinsko zemljište naseljenog mesta Čoke.

– Potrebe za ovim obimnim poslovima su neophodne zbog usitnjenosti parcela, koja je karakteristična za celu našu opštinu , a na- kon čega će se dobiti efikasnije, produktivnije i veće parcele. Kada je u pitanju trenutna uređenost katastra, poznato je da koristimo katastarske mape iz vremena Marije Terezije, a moramo priznati da je i pored njenih preciznosti od tog vremena stanje znatno izmenjeno, – izjavio je predsednik Ferenc Balaž. On je dodao da u okviru ovih radova ulazi i građevinsko zemljište, čijim snimanjem bi se učinio i prvi korak u legalizaciji nelegalnih građevinskih objekata.

– Svestan sam da su u pitanju osetljivi poslovi, jer su mnogi ljudi na poseban način vezani za svoje parcele, put em nasleđa i slično, ali bez uređenosti poljoprivrednog i građevinskog zemljišta ne možemo dugoročno i napred. Važno je istaći princip dobrovoljnosti i da bez saglasnosti vlasnika parcele ona ne može ući u komasaciju .

Balaž objašnjava da se komasacija trenutno odnosi samo na Katastarsku opštinu Čoka za koju postoji pro jekat , a plan je da se ove godine uradi i za KO Ostojićevo i da se nastavi sa uređenjem svih atara na teritoriji opštine.

– Poslovi oko komasacije i premera su besplatni za sve učesnike u komasaciji i vlasnike zemljišta, a za ove namene iz opštinskog budžeta je predviđeno 20 miliona dinara, dobijenih od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup.

– Konačne troškove za sprovođenje komasacije još ne znamo, ali veru jem da će ova sredstva biti d ovoljna kao da veći deo sredstava obezbeđuje država. Predstoji nam formiranje stručnih komisija, o či jem sastavu o d luku d onosi Skupština op- štine i raspisivanje nabavke velike vrednosti. Ne mogu da kažem za koje vreme će se ovo obavit i, ali bitno je da se sa ovim ne stane, – rekao je predsednik opštine Ferenc Balaž.

Prema rečima Ferenca Balaža, stekao je utisak da je većina građana prisutnih na zboru podržala predstojeću komasaciju . Bitno je da ljudi budu blagovremeno, tačno i potpuno informisani o tome kakve prednosti nam donosi komasacija, a za njihovo učešće u njoj sami će se opredeliti.

 

N. K olundžija

 

 

 

 

 


 


Komentari(0)