SISTEM ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA - OBJEDINJENA PROCEDURA

 

Objedinjena procedura

Objedinjena procedura je postupak, ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Opštinska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja. Objedinjena procedura predstavlja značajnu pozitivnu novinu, uvedenu izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji iz decembra 2014. godine, koja će smanjiti troškove i vreme izgradnje, priključenja na infrastrukturu i upisa prava svojine. Time će se značajno pojednostaviti proces pribavljanja dokumenata potrebnih u fazama izgradnje objekata.

 


Obaveštenje o sprovođenju Objedinjene procedure elektronskim putem

Obaveštavamo Vas da je 01. januara 2016. stupio na snagu Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 113/2015 od 30.12.2015. godine) kojim je bliže propisan postupak sprovođenja Objedinjene procedure. Samim tim, ubuduće će se svi postupci u okviru Objedinjene procedure obavljati isključivo kroz Centralni informacioni sistem (CIS) koji predstavlja sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure i moguće mu je pristupiti preko veb stranice Sistema za podnošenje elektronskih prijava i stranice za Primenu zakona o planiranju i izgradnji Takođe, dostava podnesaka, akata i dokumentacije u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imalaca javnih ovlašćenja obavljaće se elektronskim putem kroz CIS. Objedinjena procedura, odnosno određene faze objedinjene procedure pokreću se pred nadležnim organom popunjavanjem odgovarajućeg zahteva, odnosno prijave kroz CIS, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Obzirom na navedeno, dostava novih podnesaka, akata i dokumentacije za sve postupke u okviru Objedinjene procedure više neće biti moguće preko šaltera Opštinske uprave opštine Čoka, već isključivo na način na koji je predviđeno Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem. Izuzetno, ako je tehnička dokumentacija izrađena pre stupanja na snagu ovog pravilnika, a podnosilac zahteva nije u mogućnosti da tu tehničku dokumentaciju dostavi i u dwg ili dwf formatu, podnosilac zahteva, odnosno prijave, može do 1. januara 2018. godine da tu dokumentaciju dostavi u papirnoj formi.

Portalu za elektronsko podnošenje zahteva za građenje možete pristupiti posredstvom klika na sliku:

 

Img

 

 

Uputstva za korišćenje portala za elektronsko podnošenje zahteva za građenje:


O V D E

I

O V D E

 


 

 

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Naziv Link
ZAKONI
PODZAKONSKI AKTI
OSTALI DOKUMENTI

 

 

 

OBJEDINJENA PROCEDURA - TROŠKOVNICI I ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

Ime fajla Za skidanje
UPUTSTVO ZA PLAĆANJE TAKSI (NAPOMENA: Iznos takse uplatiti u skladu sa najnovijim Zakonom
o Republičkim administrativnim taksama)
NAKNADA ZA USLUGE CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINJENIH PROCEDURA
OPŠTINA ČOKA - ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
JKP ČOKA
TELEKOM SRBIJA ad
JVP VODE VOJVODINE NOVI SAD
ŽELEZNICE SRBIJE ad
ELEKTROVOJVODINA doo

 

 

 

 

ZAHTEVI I OBRASCI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE

 

Ime fajla Za skidanje
INFORMACIJA O LOKACIJI
POTVRĐIVANJE PROJEKTA PARCELACIJE - PREPARCELACIIJE
POTVRĐIVANJE URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZAHTEV ZA RUŠENJE - UKLANJANJE OBJEKTA

 

 

 

 

PLANOVI I RAZNI DOKUMENTI

 

Datum Ime fajla Veličina Za skidanje
17.01.2022 Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" (440MB)
26.02.2021 Plan detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka (51,8MB)
01.02.2021 Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekata - "Autoflex Livnica" doo Čoka (85,6MB)
25.10.2019 Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu parcele 680/1 KO Čoka za izgradnju zgrade trgovine (15,7MB)
19.03.2019 Izmena plana detaljne regulacije puta prilazu mostu na Tisi u Padeju - usvojen plan (22MB)
10.05.2018 Izmena plana generalne regulacije naselja Čoka (166MB)
08.05.2018 Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu elektrane na biogas - KO Padej (39MB)
08.05.2018 Urbanistički projekat uređenja poslovnog kompleksa "Remz-Trade" D.O.O. - KO Ostojićevo (23MB)
17.11.2016 Plan detaljne regulacije kanala K-1 podsistema "Novi Kneževac" regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka (398MB)
14.10.2016 Plan detaljne regulacije - prečistač Sanad (11MB)
31.07.2015 Urbanistički projekat ribnjaka "Katahat" Padej (54MB)
25.06.2015 Prostorni plan područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise (90MB)
12.02.2015 Plan generalne regulacije naselja Čoka (217MB)
12.02.2015 Plan generalne regulacije naselja Ostojićevo (106MB)
12.02.2015 Plan generalne regulacije naselja Padej (22MB)
06.01.2015 Registar investitora - građevinske dozvole 2014 - pravna lica (0.1MB)
06.01.2015 Registar investitora - građevinske dozvole 2014 - fizička lica (0.1MB)
06.01.2015 Spisak izdatih lokacijskih dozvola 2014 (0.1MB)
02.04.2014 Za Projekta "Sakupljanje i privremeno skladištenje neopasnog metalnog otpada " u ulici Maršala Tita broj 102 u Čoki na katastarskoj parceli 571,572 u ko Čoka, nije potrebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu (0.1MB)
18.02.2014 Plan detaljne regulacije za dalekovod 110Kv Ada - Kikinda 2 (128MB)
06.01.2014 Spisak izdatih lokacijskih dozvola od 01.01.2013 do 31.12.2013 (0.1MB)
06.01.2014 Registar-gradj.doz.-pravna lica 2013 (0.1MB)
06.01.2014 Registar-gradj.doz.-pravna lica 2013 (0.1MB)
12.07.2013 Plan detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo (35MB)
12.07.2013 Prostorni plan opštine Čoka (79MB)
14.03.2013 Registar investitora - građevinske dozvole pravna lica 2011 / 2012 (0.1MB)
14.03.2013 Registar investitora - građevinske dozvole fizicka lica lica 2011 / 2012 (0.1MB)
20.02.2013 spisak izdatih lokacijskih dozvola u 2012 god. (0.1MB)
09.10.2012 Plan detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka (35MB)
10.02.2011 Plan detaljne regulacije lokalnog puta od državnog puta prvog reda BR. 24- ulaz u padej do granice sa k.o. Ada - prilaz mostu na Tisi (20MB)
25.11.2008 Plan detaljne regulacije poslovno - proizvodne zone, po modelu "TEHNO PARKA" naselja ČOKA - SENTA (350MB)

 

 

 

OBJEDINJENA PROCEDURA - IZDATI DOKUMENTI

 

Ime fajla Za skidanje
1. Izdati lokacijski uslovi
2. Građevinske dozvole
3. Rešenje izdato u skladu sa članom 145.
4. Zaključci
5. Upotrebna dozvola

 

 

 

OZAKONJENJE OBJEKATA

 

Ime fajla Za skidanje
ZAKON O OZAKONJENJU
RAČUNI ZA OZAKONJENJE OBJEKATA SA POZIVOM NA BROJ PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
TAKSA ZA OZAKONJENJE ZA ZANATLIJE
SPISAK IZDATIH REŠENJA O OZAKONJENJU
MIŠLJENJE MINISTARTSTVA – Ozakonjenje objekata izgrašenih na poljoprivrednom zemljištu
MIŠLJENJE MINISTARTSTVA – Popis pomoćnih i ekonomskih objekata
MIŠLJENJE MINISTARTSTVA – Primena člana 33 Zakona o ozakonjenju objekata
MIŠLJENJE MINISTARTSTVA – o primeni Zakona o ozakonjenju objekata
MIŠLJENJE MINISTARTSTVA – Saglasnost suvlasnika u postupku ozakonjenja