ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

 

OGLASNA TABLA

 

Ime fajla Za skidanje
07.10.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje otpada u Čoki, Regionalna deponija Subotica
10.08.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
13.07.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju, "Mihajlović DOO Paraćin"
13.07.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
30.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju, "Mihajlović DOO Paraćin"
22.06.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd
15.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
08.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd
20.03.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara B 2/06 u naselju Padej" u Padeju, Opština Čoka
16.03.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja novog objekta - zgrada za trgovinu P+0" u Čoki, Canadi Nelly DOO
27.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja novog objekta - zgrada za trgovinu P+0" u Čoki, Canadi Nelly DOO
27.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara" u Padeju, Opština Čoka
21.02.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u Padeju
03.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Panawiss Plus DOO Padej
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" - Petrović Veselin i Evica
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" - Peić Branislav
02.08.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
31.07.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
03.06.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
04.04.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
12.03.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje procene uticaja na životnu sredinu

 

 

MONITORING STANJA ŽIVOTNE SREDINE

 

Naziv Pregled
KVALITET VAZDUHA
NIVO BUKE

 

 

REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Ime fajla Download
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo
Dozvola za operatera "Stara Livnica" O.S.Č.L. doo
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja za Mikoviči DOO iz Čoke
Dopuna dozvole za operatera "Zeka-plast"
Registar dozvole za operatera JKP Čoka
Dozvola za operatera "Zeka-plast"
Dozvola za operatera "Mikoviči" doo
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo

 

 

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ime fajla Za skidanje
13.07.2020 - Rešenje da za projekat "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - "Mihajlović DOO Paraćin"
02.07.2020 - Rešenje da za projekat "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd, potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
22.06.2020 - Rešenje da za projekat "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd, potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
20.02.2020 - Rešenje da za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u Padeju potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
20.09.2019 - Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka na životnu sredinu
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
03.06.2019 - Rešenje da za projekat "Izgradnja mosta sa pristupnim saobraćajnicom u KO Padej" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
01.04.2019 - Rešenje da za projekat "Izradnja kanalizacione mreže i postrojenja otpadnih voda u naselju Ostojićevo" potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu