OGLAS ZA JAVNI UVID

ODSEKA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI OGLASAVA JAVNI UVID

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09 i 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11), člana 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 88/10) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11), Opština Čoka izlaže na JAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka broj: 02-353-11/2010-06 i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka na životnu sredinu broj: 01/11.

Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka broj: 02-353-11/2010-06 i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka na životnu sredinu broj: 01/11 biće izložen u prostoriji Uslužnog centra opštine Čoka, ul. Potiska 20, 23320 Čoka, svakog radnog dana počev od 20.03.2012 god. do 20.04.2012 god., u vremenu od 08:00 – 13:00 sati, i dostupan u digitalnom obliku na internet adrersi www.coka.rs.

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda za naselje Čoka na životnu sredinu, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra, Opštine Čoka, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 20.04.2012 god. do 13:00 sati.

Javna sednica Komisija za planove održaće se dana 25.04.2012 god. u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 14:00 sati, u Sali br. 9. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Opštine Čoka.