JAVNI UVID u Nacrt prostornog plana državnog puta Subotica-Zrenjanin-Kovin i Izveštaj o starteškoj proceni

Description: Description: grb.TIF

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

 

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине

У складу са чланом 5 0. Закона о планирању и изградњи ('' Службени гласник РС '', бр . 72/09, 81/09 – исправка , 64/10 – УС , 24/11 , 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14 ) , чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', бр. 64/15) и чл . 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС '', број 135/04 и 8 8/10)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ РЕДА БРОЈ 24 - СУБОТИЦА- ЗРЕЊАНИН - КОВИН

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ РЕДА БРОЈ 24 - СУБОТИЦА- ЗРЕЊАНИН - КОВИН
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин ( у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24 - Суботица- Зрењанин - Ковин на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) , обухватају делове територије Градова Суботица, Зрењанин и Панчево и делове општина Кањижа, Сента, Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Жабаљ, Житиште, Ковачица и Ковин.
1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 15 . јуна 201 6 . године до 15. јула 2016. године.
Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у граду/општинама које се налазе у обухвату Плана и у просторијама Покрајинског Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.
Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности :
•  у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма,
•  у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине ( http :// www. ekourb .vojvodina.gov.rs ) .
Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине , 24. јуна 201 6 . године у 13 часова, Сала 1, Улица Владике Платона бб.
Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у Општини Тител и Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида , до 15. јула 201 6 . године .
Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 30.јула 2016. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 13 часова.
2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.