JAVNI UVID - Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo na životnu sredinu

 

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011 i 121/2012), člana 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 88/10) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11), Opština Čoka izlaže na JAVNI UVIDNacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo na životnu sredinu.

Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo na životnu sredinu biće izložen u prostoriji Uslužnog centra opštine Čoka, ul. Potiska 20, 23320 Čoka, svakog radnog dana počev od 0 1.0 6 .2013. god. do 01 .0 7 .201 3 god., u vremenu od 08:00 – 13:00 sati, i dostupan u digitalnom obliku na internet adrersi www.coka.rs .

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo na životnu sredinu, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 01 .0 7 .201 3 god. do 13:00 sati. Obrasce za primedbe i sugestije može se preuzeti u kancelariji uslužnog centra Opštine Čoka.

Javna prezentacija Nacrta Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo održaće se dana 12 .0 6 .201 3 god. u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 13:00 sati, u Sali br. 9.

Javna sednica Komisija za planove održaće se dana 03 .0 7 .201 3 god u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 13:00 sati, u Sali br. 9. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Opštine Čoka.