JAVNI UVID - NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA ČOKA

 

REPUBLIKA SRBIJA – A.P. VOJVODINA
O P Š T I N A Č O K A
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
Odseka za privredu, poljoprivredu, razvoj
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti

Na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 - odluka US), člana 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 88/10) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11)

izlaže na JAVNI UVID

Nacrt Plana generalne regulacije naselja Čoka i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije naselja Čoka na životnu sredinu

Nacrt Plana generalne regulacije naselja Čoka i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije naselja Čoka na životnu sredinu biće izložen u prostoriji Uslužnog centra opštine Čoka, ul. Potiska 20, 23320 Čoka, svakog radnog dana počev od 2 0 .0 7 .2013. god. do 20 .08.201 3 god., u vremenu od 08:00 – 13:00 sati, i dostupan u digitalnom obliku na internet adrersi www.coka.rs .

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt Plana generalne regulacije naselja Čoka i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije naselja Čoka na životnu sredinu, fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 20 .08.201 3 god. do 13:00 sati. Obrasce za primedbe i sugestije može se preuzeti u kancelariji uslužnog centra Opštine Čoka.

Javna prezentacija Nacrta Plana generalne regulacije naselja Čoka održaće se dana 26 .07.201 3 god. u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 12:00 sati, u Sali br. 9.

Javna sednica Komisija za planove održaće se dana 23 .08.201 3 god u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 12:00 sati, u Sali br. 9. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Opštine Čoka.

REPUBLIKA SRBIJA – A.P. VOJVODINA
O P Š T I N A Č O K A Šef odseka za privredu, poljoprivredu,
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
Odseka za privredu, poljoprivredu, razvoj s.r. Ševenjhazi Eva
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
Broj: 03-351-38/2011-38
Dana: 20.07.2013 god.
Č O K A

 


Dokumenti

  1. odluke
  2. uslovi
  3. prilog 2 / prilog 3
  4. plan generalne regulacije - tekst
  5. Izvestaj o strat. proc. za pgr naselja Coka

 


KARTE