Nacrt Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrt Plana generalne regulacije naselja Padej

REPUBLIKA SRBIJA – A.P. VOJVODINA

O P Š T I N A Č O K A

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj ,

urbanizam i stambeno komunalne delatnosti

Na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 - odluka US) i člana 60., 62., 63., 64., 65., 66., 67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11)

izlaže na JAVNI UVID

Nacrt Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrt Plana generalne regulacije naselja Padej

Nacrt Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrt Plana generalne regulacije naselja Padej biće izložen u prostoriji Uslužnog centra opštine Čoka, ul. Potiska 20, 23320 Čoka, svakog radnog dana počev od 1 1 .07.2014 god. do 11.08.2014 god., u vremenu od 08:00 – 13:00 sati, i dostupan u digitalnom obliku na internet adrersi www.coka.rs .

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrt Plana generalne regulacije naselja Padej fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, radnim danima u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 11.08.2014 god. do 13:00 sati. Obrasce za primedbe i sugestije može se preuzeti u kancelariji uslužnog centra Opštine Čoka.

Javna prezentacija Nacrta Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrta Plana generalne regulacije naselja Padej održaće se dana 24 .07.2014 god. u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 12:00 sati, u Sali br. 9.

Javna sednica Komisija za planove održaće se dana 1 8 .08.201 4 god u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 12:00 sati, u Sali br. 9. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plan о va u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Opštine Čoka.

REPUBLIKA SRBIJA – A.P. VOJVODINA

O P Š T I N A Č O K A Šef odseka za privredu, poljoprivredu,

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA urbanizam i stambeno komunalne delatnosti

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj s.r. Ševenjhazi Eva

urbanizam i stambeno komunalne delatnosti

Broj: 03-351- 23 /201 2 -52

Dana: 1 0 .0 7 .2014 god.

Č O K A

 

 

Dokumenti

  1. PGR Padej - nacrt
  2. PGR Ostojićevo - nacrt