RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije   kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građevinske poslove za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti na osnovu člana 45.a Zakona o planiranju i izgradnji   ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

 

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

Plana detaljne regulacije   kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka  

 

Odluka o izradi P lana detaljne regulacije   kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka   je objavljena u „Službenom listu opštine Čoka „br 2/2015 .  

Rani javni uvid u plansko rešenje biće omogućeno   od   13 . novembra do 27. novembra   2015.godine   u prostorijama Opštinske uprave opštine Čoka sa sedištem u Čoki u ul. Potiska br.20   u kancelariji br.1   svakog radnog dana od 8 do 12 časova, kao   i   preko internet stranice Opštinskog sajta : www.coka.rs

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku trajanja ranog javnog uvida, dostaviti primedbe i sugestije, Odeljenju za privredu, poljoprivredu, razvoj, urbanizam, za građevinske poslove za sprovođenje objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti, isključivo u pisanom obliku preko pisarnice Opštinske uprave opštine Čoka, Čoka ul.Potiska br.20.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planskog dokumenta mogu uticati na planska rešenja.

 

Šef odeljenja

Ševenjhazi Eva s.r .

 

 

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA ČOKA

OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, razvoj,

urbanizam, za građevinske poslove za sprovođenje

objedinjene procedure i stambeno komunalne delatnosti

Broj: 353- 1 /05/2015 -III

Datum:05.11.2015.god.

ČOKA

 

 

 

Dokumenti:

  1. Grafika br.1
  2. Grafika br.2
  3. Grafika br.3
  4. Tekst