ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са ко Ада, прилаз мосту на Тиси

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018 ) и члановима 54. до 67. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15)

 

оглашава

 ЈАВНИ УВИД

израде

Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са ко Ада, прилаз мосту на Тиси

Јавни увид у планско решење биће омогућено од   06. децембра до 04. јануара 2019 године  у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр. 20 у канцеларији бр. 1  сваког радног дана од 8 до 12 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs .

Примедбе и сугестије на изложен нацрт Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са ко Ада, прилаз мосту на Тиси, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, у току трајања јавног увида закључно са 04.01.2019 год. до 13:00 сати. Обрасце за примедбе и сугестије може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 0 9 .0 1 .201 9 год. у згради Општинске управе општине Чока ул. Потиска 20, у сали бр. 9. у 11:00 часова. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе које су у писаном облику достављене током јавног увида.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А Шеф Одељења

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: 353-2/08/2018-III

Дана: 06.12.2018 год.

Ч О К А

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р .

 

За скидање:

  1. План детаљне регулације
  2. Графички део