РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА: ДЕОНИЦА МОСТ НА ТИСИ - РАСКРСНИЦА СА ДП БР.13

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 45.а Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 145/2014 и 83/2018)

 

оглашава

РАНИ   ЈАВНИ УВИД

поводом израде

Плана детаљне регулације трасе државног пута IIA реда бр.105, на територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.13

Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације трасе државног пута IIA реда бр.105, на територији општине Чока, деоница мост на Тиси – раскрсница са ДП бр.13 је објављена у „Службеном листу општине Чока „ бр 4/2018.  

Рани јавни увид у планско решење биће омогућено   од   29 . новембра до 1 3 . децембра   2018. године   у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр.20   у канцеларији бр.1   сваког радног дана од 8 до 12 часова, као   и   преко интернет странице Општинског сајта : www.coka.rs .

Заинтересована правна и физичка лица могу, у току трајања раног јавног увида, доставити примедбе и сугестије, Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе општине Чока, Чока ул. Потиска бр. 20.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А Шеф Одељења

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: 351- 45 /0 5 /201 8-III

Дана: 29 .11.2018 год.

Ч О К А

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р .

 

За скидање:

  1. План детаљне регулације
  2. Графички део