JAVNI UVID Nacrta Plana detaljne regulacije kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члановима 54. до 67. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

израде

Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину

 

Јавни увид у планско решење биће омогућено од   01.јула до 01.августа 2016 године  у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр. 20 у канцеларији бр. 1  сваког радног дана од 8 до 12 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs .

Примедбе и сугестије на изложен Нацрт Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока  и Извештај о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, у току трајања јавног увида закључно са 01.08.2016 год. до 13:00 сати. Обрасце за примедбе и сугестије може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока  и Извештај о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину одржаће се дана 15.07.2016 год. у згради Општине Чока, ул. Потиска 20, са почетком у 11:00 сати, у Сали бр. 9.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 04.08.2016 год. у згради Општинске управе општине Чока ул. Потиска 20, у сали бр. 9. у 11:00 часова. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе које су у писаном облику достављене током јавног увида.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА Шеф одељења

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, Шевењхази Ева с.р.

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: 353-1/15/2015-III

Датум: 01 .0 7 .2016 год.

ЧОКА

 

Dokumenti:

  1. - PDR kanala K-1
  2. - SPU kanal K-1