JAVNI UVID - Izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члановима 54. до 67. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.64/15)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

израде

Измене Плана генералне регулације насеља Чока

Јавни увид у планско решење биће омогућено од   31. јануара до 01. марта  2018 године  у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр. 20 у канцеларији бр. 1  сваког радног дана од 8 до 12 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs .

Примедбе и сугестије на изложен Нацрт Измене Плана генералне регулације насеља Чока, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, у току трајања јавног увида закључно са 01.03.2018 год. до 13:00 сати. Обрасце за примедбе и сугестије може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта Измена Плана генералне регулације насеља Чока одржаће се дана 19.02.2018 год. у згради Општине Чока, ул. Потиска 20, са почетком у 11:00 сати, у Сали бр. 9.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 05.03.2018 год. у згради Општинске управе општине Чока ул. Потиска 20, у сали бр. 9. у 11:00 часова. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе које су у писаном облику достављене током јавног увида.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Одељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
Број: 353-4/13/2017-III
Датум: 31.01.2018. год.
ЧОКА

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р .

 

Dokumenti:

  1. Izmena PGR naselja Čoka - Nacrt plana
  2. Grafički deo