RANI JAVNI UVID - Povodom izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 45.а Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

Измене Плана генералне регулације насеља Чока

Одлука о изради Измене Плана генералне регулације насеља Чока је објављена у „Службеном листу општине Чока „бр 10/2017 .  

Рани јавни увид у планско решење биће омогућено   од   24 . октобра до 07. новембра   2017. године   у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр.20   у канцеларији бр.1   сваког радног дана од 8 до 12 часова, као   и   преко интернет странице Општинског сајта : www.coka.rs

Заинтересована правна и физичка лица могу, у току трајања раног јавног увида, доставити примедбе и сугестије, Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе општине Чока, Чока ул.Потиска бр.20.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА
Одељење за привреду, пољопривреду, развој,
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
Број: 353-4/08/2017-III
Датум: 17.10.2017. год.
ЧОКА

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р .

 

Dokumenti:

  1. Izmena PGR naselja Čoka - Materijal za RJU
  2. Pregledna karta izmena i dopuna