ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015)

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Чока, у улици Потиска бр. 20 (канцеларија бр. 1) од 5. до 12. априла 2018 године, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Подносиоц захтева ''PANAWISS PLUS'' d.o.o. Падеј, ул. Имање бб.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ИС доо за пројектовање, инжењеринг и консалтинг Ада, ул. 9 Мај бр. 8.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока, ул. Потиска бр. 20, најкасније до 12. априла 2018 год.. Обрасце за примедбе може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А Шеф Одељења

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број:III-351- 93 /2018-01

Дана: 05.04.2018 год.

Ч О К А

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р .

 

За скидање:

  1. Урбанистички пројекат