JAVNI UVID - Nacrt Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV Ada – Kikinda 2 br.: E-2451

Na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 - odluka US) i člana 60. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“ broj 31/10, 69/10 i 16/11)

izlaže na JAVNI UVID

Nacrt Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV Ada – Kikinda 2 br.: E-2451

Nacrt Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV Ada – Kikinda 2 br.: E-2451 biće izložen u prostoriji Uslužnog centra opštine Čoka, ul. Potiska 20, 23320 Čoka, svakog radnog dana počev od 25.10.2013 god. do 25.11.2013 god., u vremenu od 08:00 – 13:00 sati, i dostupan u digitalnom obliku na internet adrersi www.coka.rs .

Primedbe i sugestije na izložen Nacrt Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV Ada – Kikinda 2 br.: E-2451 fizička i pravna lica mogu dostaviti u pisanoj formi, u pisarnici Opštinskog uslužnog centra Opštine Čoka, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 25.11.2013 god. do 13:00 sati. Obrasce za primedbe i sugestije može se preuzeti u kancelariji uslužnog centra Opštine Čoka.

Javna sednica Komisija za planove održaće se dana 28 .11.201 3 god u zgradi Opštine Čoka, ul. Potiska 20, sa početkom u 12:00 sati, u Sali br. 9. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Opštine Čoka.

 

REPUBLIKA SRBIJA – A.P. VOJVODINA
O P Š T I N A Č O K A
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
Odseka za privredu, poljoprivredu, razvoj
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
Broj: 03-351-26/2012-07
Dana: 22.10.2013 god.
Č O K A

Šef odseka za privredu, poljoprivredu,
urbanizam i stambeno komunalne delatnosti
s.r. Ševenjhazi Eva

 


Dokumenti

  1. PDR DV 110kV Ada-Kikinda - Nacrt