РАНИ ЈАВНИ УВИД Измене плана детаљне регулације локалног пута од улаз у Падеј до границе са К.О. Ада

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 45.а Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са к.о. Ада ,прилаз мосту на Тиси

Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са к.о. Ада, прилаз мосту на Тиси је објављена у „Службеном листу општине Чока „бр 8/2018..  

Рани јавни увид у планско решење биће омогућено   од   06. јуна до 20. јуна  2018. године  у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр.20 у канцеларији бр.1  сваког радног дана од 8 до 12 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs

Заинтересована правна и физичка лица могу, у току трајања раног јавног увида, доставити примедбе и сугестије, Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе општине Чока, Чока ул. Потиска бр.20.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: 353-2/04/2018-III

Дана: 30.05.2018 год.

Ч О К А

 

Шеф одељења

Шевењхази Ева с.р.

 

За скидање:

  1. Документација