ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

GODIŠNJI PLAN ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2019.GODINU

 

 

1.GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

 

Propisi koje primenjuje građevinski inspektor:

- Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, broj 36/15 i 95/18),
- Zakon o opštem upravnom postupku (‘’Sl. glasnik RS’’ broj 18/16),
- Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 72/2009, 81/2009, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18).
- Zakon o ozakonjenju objekata(''Sl. glasnik RS'' br.96/2015 i 83/18).

 

1.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2019.godinu

 

1.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2018. godine

 

1.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
Kontrolne liste građevinske inspekcije

 

 

 

 

 

 

 

2.INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

2.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2019.godinu

 

2.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za 2018. godinu

 

2.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
Kontrolne liste inspekcije za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

 

 

3.KOMUNALNA INSPEKCIJA

 

Propisi koje primenjuje komunalni inspektor:

- Zakon o inspekcijskom nadzoru (''Sl. glasnik RS“, broj 36/15 i 95/18),
- Zakon o trgovini (''Sl.glasnik RS'', broj 53/2010 i 10/2013),
- Zakon o oglašavanju (''Sl.glasnik RS“, br. 6/2016),
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. glasnik RS'' broj 18/16),
- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS'' broj 88/11 i 104/16),
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odl. US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16-odl. US),
- Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015 i 83/2018 - dr. zakon),
- Zakon o stočarstvu ( ''Sl. glasnik RS'' broj 41/2009, 93/2012 i 14/2016),
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni),
- Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odl. US),
- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
- Odluka o komunalnim delatnostima ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 14/14 i 20/16),
- Odluka o sakupljanju i odvođenju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opštine Čoka ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 16/15 i 4/17),
- Odluka o javnom vodovodu i distribuciji vode ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 16/15 i 4/17),
- Odluka o auto - taksi prevozu ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 4/06 iu 4/17),
- Odluka o uređenju, održavanju i zaštiti komunalnih objekata na teritoriji opštine Čoka (‘’Sl. list opštine Čoka’’ broj 3/05, 6/11 i 4/17),
- Odluka o uređenju poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja (''Sl. list opštine Čoka'' broj 14/06 i 4/17 ),
- Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata (''Sl. list opštine Čoka'' broj 20/16 i 4/17),
- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama objekata (''Sl. list opštine Čoka'' 18/17),
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o dodeljivljnju isključivog prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (‘’Sl. list Opštine Čoka” br. 4/15, 4/17, 8/17 i 18/17),
- Odluka o utvrđivanju uslova i načina korišćenja pašnjaka na teritoriji opštine Čoka (‘’Službeni list opštine Čoka’’ broj 18/17 i 11/18 ),
- Odluka o održavanju ulica, opštinskih puteva i nekategorisanih puteva na teritorji Opštine Čoka( ‘’Službeni list opštine Čoka’’ broj 4/18 ).

 

3.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2019.godinu

 

3.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2018. godine

 

3.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
ID 001 - Kontrolna lista o auto taksi prevozu Čoka
ID 002 - Kontrolna lista o radnom vremenu u zanatstvu i trgovini Čoka
ID 003 - Kontrolna lista o radnom vremenu u ugostiteljstvu Čoka
ID 004 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - hvatanje i smeštaj pasa i mačaka lutalica Čoka
ID 005 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - psi, mačke
ID 006 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - Kopitari, papkari i živina
ID 007 - Kontrolna lista o dodeljivanju isključivog prava JKP
ID 008 - Kontrolna lista o održavanju javnih zelenih površina ZABRANE
ID 009 - Kontrolna lista o održavanju javnih zelenih površina i ostalo Čoka
ID 010 - Kontrolna lista o komunalnim delatnostima
ID 011 - Kontrolna lista uklanjanje snega i leda Ćoka
ID 012 - Kontrolna lista o održavanju deponija Čoka
ID 013 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - KORISNICI
ID 014 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - VRŠILAC DELATNOSTI
ID 015 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - SEPTIČKE JAME
ID 016 - Kontrolna lista o javnom vodovodu - KORISNICI
ID 017 - Kontrolna lista o atmosferskim vodama - komunalna odluka
ID 018 - Kontrolna lista o uređenju, održavanju groblja i sahranjivanju ČOKA
ID 019 - Kontrolna lista o javnoj rasveti Čoka
ID 020 - Kontrolna lista o atmosferskim vodama
ID 021 - Kontrolna lista o javnom vodovodu - VRŠILAC DELATNOSTI
ID 022 - Kontrolna lista pijace Čoka
ID 023 - Kontrolna lista dimnjak Čoka
ID 024 - Kontrolna lista za trgovinu van prodajnog mesta Čoka
ID 025 - Kontrolna lista za tržišno ime i radno vreme
ID 026 - Kontrolna lista o hvatanju i zbrinjivanju napuštenih životinja, uklanjanje leševa životinja, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizacije
ID 027 - Kontrolna lista o javnim parkiralištima