CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


A KKT elnöke Oláj Tibor

1960-ban Tiszaszentmiklóson született.

Végzettsége okleveles közgazdász. 1985-ben a csókai Rad Építőipari Vállalatban kezdеtt dolgozni könyvelőként, majd a tervezési és később a pénzügyi osztály vezetőjeként dolgozott. 1997-től a csókai Lakásügyi Közvállalat megbízott, majd később kinevezett igazgatója lett. 2005-től a csókai Kommunális Közvállalat pénzügyi osztályvezetőjeként dolgozott. 2012. júliusától 2016 júniusáig Csóka község elnökének tanácsadója teendőket végezte. 2016. júniusától 2020. augusztusáig Csóka Község Képviselő-testületének elnöki tisztségét töltötte be.

A Vajdasági Magyar Szövetség tagja.

A KKT elnökének hatásköre

A községi Képviselő -testületnek van elnöke.

A községi Képviselő-testület elnöke megszervezi a községi Képviselő -testület munkáját, összehívja, elnököl a községi Képviselő-testület ülésén, együttműködik a község elnökével és a Községi Tanáccsal, gondoskodik a munka nyilvánosságának megvalósításáról, aláírja a községi Képviselő-testület által meghozott ügyiratokat, valamint ellátja a törvénnyel, az alapszabállyal és a Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrendjével meghatározott egyéb feladatokat is.

A községi Képviselő-testület elnöke megbízatási idejére munkaviszonyt létesíthet a község szerveiben.

A községi képviselő-testület elnökének megválasztása a tanácsnokok sorából történik, a tanácsnokok legkevesebb egy harmadának javaslatára, négy évre szólóan, titkos szavazással, a községi Képviselő-testület tanácsnokai teljes számának szavazatöbbségével.

 


A KKT elnökének helyettese Dr. Ivana Naumov

Dr.Naumov Ivana 1979.09.11- én született Zentán. Az általános iskolát a csókai Jovan Popović Általános Iskolában, a középiskolát pedig a Zentai Gimnáziumban végezte. A középiskola befejezése után orvostudományi tanulmányokat folytatott az újvidéki Orvostudományi Karon, melyet határidőn belül elvégzett, majd a csókai Egészségházban helyezkedett el. A csókai Egészségház után a Zentai Közkórház belgyógyászati osztályán dolgozott. Ezután belgyógyászati szakképesítésre íratkozott, melyet határidőn belül elvégzett. Doktori tanulmányait az újvidéki Orvostudományi Karon írta be. A Zentai Közkórház után a törökkanizsai Egészségházban helyezkedett el. Élettársi kapcsolatban él és egy leánygyermek édesanyja.

A KKT elnökhelyettes hatásköre

A községi Képviselő- testület elnökének van helyettese, aki helyettesíti őt távollétében és tisztségének ellátásában való akadályoztatása esetén.

A községi Képviselő-testület elnökhelyettesét a képviselő -testület elnökével azonos módon kell megválasztani és felmenteni.

 


A testület titkára Tóth Zoltán

Született 1982. Január 1-én Nagykikindán.

Általános iskolai tanulmányait Szajánban, gimnáziumot pedig Szabadkán végezte.
Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi karán diplomált.
2011-ben munkaviszonyt létesít Csóka Község Közigazgatási Hivatalában gyakornoki minősítésben, majd az állami szakvizsga letéte után vagyonjogi munkakört lát el.
A közbeszerzői hivatalnoki cím megszerzése után, 2014 -es évtől közbeszerzői szakterületen dolgozik.
2016-tól Csóka Község Képviselő – testületének titkára.

А Vajdasági M agyar Szövetség tagja.

A testület titkárának hatásköre

A községi Képviselő-testületnek van titkára, aki gondoskodik a Képviselő-testület és munkatestületei üléseinek összehívásával és megtartásával kapcsolatos szakteendők végzéséről, irányítja a munkájukkal kapcsolatos adminisztr atív teendőket.

A községi Képviselő-testület titkárát a községi Képviselő -testület elnökének javaslatára négy ever helyezik tisztségbe és újból tisztségbe helyezhető.

A községi Képviselő-testület titkárává kinevezhető az a személy, akinek felsőfokú végzettsége van jogi tudományok területén legkevesebb 240 ERP pont terjedelmű akadémiai alapképzésen, akadémiai mesterképzésen, szakosított akadémiai képzésen, sza kosított szakmai képzésen, illetve legkevesebb négy évig tartó egyetemi alapképzésen vagy szakosított képzésen, rendelkezik közigazgatási szakvizsgával és legkevesebb hároméves munkatapasztalattal.

A községi Képviselő-testület elnökének indokolt javaslatára a községi Képviselő-testület titkárát megbízatási idejének lejárta előtt is felmentheti.

A községi képviselő-testület titkára felel az adatok, okmányok és okiratok időben történő megküldéséért, amennyiben azokat a Köztársaság, illetve az Autonóm Tartomány illetékes szerve kéri, amely felügyeletet végez a Képviselő-testület munkája és ügyiratai felett.

 


Tanácsnokok

 

ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT - KÉPVISELŐCSOPORT
 1. DR. IVANA NAUMOV
 2. NEBOJŠA VUČKOVIĆ
 3. SNEŽANA ADŽIĆ
 4. ZORAN MUTUC
 5. DRAGANA ŠALBOT PAKAŠKI
 6. DARKO BEBEK
 7. LUKA VIDAKOVIĆ
 8. LENA ŠILI
 9. ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ
 10. JOSIP ČEŠLJAR
 11. OLGICA GAVRILOV
 12. PETAR REMOVIĆ
 13. DUŠAN JOVANOV
 14. EMA REVES

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN - KÉPVISELŐCSOPORT
 1. ZOMBORI CSABA
 2. HUDÁK EDIT
 3. LENGYEL ANNA
 4. OLÁJ TIBOR
 5. SZEMERÉDI ERNŐ
 6. MARIAS ILEANA-ELLA
 7. ÁBRAHÁM ILDIKÓ
 8. BARNA KÁROLY
 9. KIS TÓTH ERIKA

 

IVICA DAČIĆ –„SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP)“
 1. MILANKO GARDINOVAČKI
 2. TEODOR BANDIĆ

 

Csóka Község Képviselő-testülete öszesen 25 tanácsnokból áll össze.


A KKT hatásköre

A községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban:
 • meghozza a község alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét;
 • meghozza a község költségvetését és zárszámadását;
 • megállapítja a községi forrásjövedelem kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítmények értéke meghatározásának módját és mércéit;
 • meghozza a községi fejlesztési terveket, a közösségi irányvétel tervdokumentumait, középtávú terveket és egyéb tervdokumentációkat a törvényekkel összhangban;
 • meghozza a község területrendezési és városrendezési terveit;
 • meghozza a jogszabályokat és egyéb általános ügyiratokat saját hatáskörében;
 • megválasztja és felmenti a helyi ombudsmant;
 • kiírja a községi népszavazást, valamint a község egy részére vonatkozó népszavazást, véleményt nyilvánít a polgári kezdeményezésben tartalmazott javaslatról és meghatározza a helyi járulékról szóló határozat javaslatot;
 • megalakítja és szabályozza a község szükségleteire létrehozott szervezetek és szolgálatok munkájának megszervezését;
 • közvállalatokat és egyesületeket alakít közérdekű tevékenységek ellátására a törvénnyel és jelen alapszabállyal összhangban, jóváhagyja és elfogadja a közvállalatok tevékenységére, a közvagyon védelmére és a közösségi érdek védelmében a törvénnyel ráruházott általános és egyéb ügyiratokat;
 • iskoláskor előtti oktatási és nevelési, általános oktatási és művelődési intézményeket és szervezeteket alakít, amelyek jelentősek a község, valamint az itt élő minden nemzeti közösség, a szociális védelem, az alap-egészségügyi ellátás, a testnevelés, a sport, az ifjúság-és gyermekvédelem és az idegenforgalom részére, követi és biztosítja működésük feltételeit;
 • kinevezi és felmenti a felügyelő bizottságot és az igazgatót az általa alapított közvállalatokban, jóváhagyja a közvállalatok alapszabályát és gyakorolja az alapítói jogokat a törvénnyel és az alapítói okirattal összhangban;
 • kinevezi és felmenti az igazgató-és felügyelőbizottságot, valamint az igazgatót az általa alapított intézményekben, szervezetekben és szolgálatokban, a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályát;
 • megválasztja és felmenti a Képviselő-testület elnökét és helyettesét;
 • tisztségbe helyezi és felmenti a Képviselő-testület titkárát;
 • megválasztja és felmenti a községi elnököt és a községi elnök javaslatára megválasztja a községi elnök helyettesét valamint a Községi Tanács tagjait;
 • elfogadja a Kádertervet;
 • szabályozza a kommunális tevékenységek végzésének módját és feltételeit, a felhasználók jogait és kötelezettségeit, a kommunális szolgáltatás nagyságát, minőségét és a szolgáltatás ellenőrzésének módját, közvállalatokat alapít kommunális szolgáltatások biztosítására, vagya tevékenységek végzését gazdasági beruházóra vagy vállalkozóra bízza, előírja a kommunális rendszer karbantartásának feltételeit és a véghezvitel módját;
 • meghozza az építési telekek éves és középtávú rendezési programát, dönt az építési telkek elidegenítéséről a törvény és a községi előírások alapján;
 • meghozza a helyi lakásépítési stratégiát a Nemzeti lakásépítési stratégiával összhangban, akcióterveket dolgoz ki annak végrehajtására és a lakásépítési támogatásokra, a törvénnyel összhangban alapíthat lakásépítési ügynökséget, esetleg jogi személyt hozhat létre a lakhatási kérdések közügyeinek ellátására;
 • rendezi a község köztulajdonába lévő üzlethelyiségek használatának kérdését, szabályozza az üzlethelyiségek bérleti díját, ellát más teendőket az üzlethelyiségek használata kapcsán a törvény és egyéb községi aktusok alapján;
 • megszabja a lakások bérbeadásának és eladásának mércéit és eljárását;
 • előírja a lakóépületek karbantartásának és kezelésének térítményét,
 • részletesen szabályozza a község közvagyonát képező anyagi javak használatát, karbantartását és kezelését;
 • meghatározza a bérbe adható ingatlanokat;
 • részletesen szabályozza a taxival történő utasszállítás feltételeit;
 • meghozza a természeti értékek használati és védelmi programát és a természetvédelmi programokat, illetve a helyi cselekvési-és rendezési tervet, a stratégiai dokumentumokkal, valamint a község érdekével és sajátosságával összhangban, és külön térítményt határoz meg a környezet védelme és fejlesztése érdekében,
 • meghozza az idegenforgalmi fejlesztési tervet, összhangban a Stratégiájával, meghatározza a tartózkodási illeték nagyságát a község területén,
 • a község szintjén meghozza a korrupció elleni helyi cselekvési tervet, állandó munkatestületet nevez ki a helyi cselekvési terv végrehajtásának követésére;
 • tervet fogad el a kóbor kutyák és macskák populációjának csökkentése és ellenőrzése céljából, a törvény alapján szabályozza a házi kedvencek és háziállatok tartását;
 • operatív tervet fogad el a II. rendű vizekről, meghatározza a szabadidős tevékenységekre a víz felhasználásának helyét és módját, beleértve a fürdőzést is;
 • meghozza a cselekvési tervet a község területén élő fiatalok szükségletei kielégítésére készült Nemzeti stratégia végrehajtása érdekében, valamint ifjúsági irodát alapíthat,
 • meghozza a gazdaságos energiafelhasználás tervét és programját;
 • dönt a község számára történő közvagyon beszerzéséről és elidegenítéséről, a jelzálog bejegyeztetéséről a községi közvagyonnak számító ingatlanon, valamint a köztulajdon egyéb jogosultjára történő köztulajdonjog átruházásáról is;
 • a törvénnyel összhangban dönt a községi közvagyonba történő befektetésről és jogról, a közvállalat és a társaság tőkéjéről, amelynek alapítója;
 • a törvénnyel összhangban dönt a községi közvagyonban levő dolgok használati jogának átruházásáról, az intézményeknek, az állami ügynökségeknek és egyéb szervezeteknek, amelynek alapítója;
 • határozatot hoz a tőkeberuházási kedvezményről, ha a vagyontárgyak és annak tartalma a község hatáskörébe tartozik, jóváhagyja a tőkeberuházási kedvezmény ügyiratát;
 • jóváhagyja a magántőke és a közvagyonból alapított közös cég projektum javaslatait, jóváhagyja a magántőke és a közvagyonból alapított közös cég szerződéstervezetét, és a község elnökét felhatalmazza a község nevében történő szerződés aláírásra;
 • megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát, meghozza a védelmi-és mentési terveket, fejlesztési programokat;
 • árutartalékot hoz létre és meghatározza nagyságát és összetételét;
 • megállapítja a községi illetékek és más községi jövedelmek mértékét, amelyek a törvény szerint a községre tartoznak;
 • megállapítja a telekrendezési járulék mértékét;
 • a törvénnyel összhangban megállapítja a kommunális díjak nagyságát, jóváhagyja a kommunális díjak árváltoztatási módosításait;
 • megállapítja a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei támogatásának mértékét az iskoláskor előtti intézmény költségeinek megtérítésében;
 • meghozza a község adósságvállalásáról szóló aktust a közadósságról szóló törvénnyel összhangban;
 • előírja a vendéglátóipari létesítmények, kereskedelmi és kisipari objektumok
 • nyitvatartását;
 • véleményezi a köztársasági, a tartományi és a regionális területrendezési terveket;
 • állandó és időszakos munkatestületeket alakít a saját hatáskörébe tartozó kérdéskörökben, melyeket a községi Képviselő-testület ügyrendje határoz meg;
 • kezdeményezi az eljárás megindítását a község területének megalapítására, megszüntetésére vagy változtatására;
 • javaslatot terjeszt a Szerb Köztársaság Kormánya elé a község számára történő területek kisajátítására;
 • véleményezi azokat a törvényeket, amelyek a helyi önkormányzatok hatáskörét szabályozzák;
 • megvitatja a költségvetési használók munkajelentését és jóváhagyást ad azok munkatervére;
 • dönt a városokkal és községekkel, társulásokkal és nemhatalmi szervezetekkel való együttműködésről és társulásról;
 • a nyilvánosságot tájékoztatja munkájáról;
 • megindítja a Szerb Köztársaság vagy autonóm tartomány törvénye és más általános aktusa alkotmányossága és törvényessége értékelésének eljárását, mellyel megsértik a helyi önkormányzatra való jogot;
 • szabályozza a béke tanácsok munkáját és szervezését;
 • meghatározza a község ünnepét;
 • jóváhagyást ad a község nevének, címerének és más jeleinek használatáért;
 • szabályozza az eljárást, a feltételeket és a mércéket a nyilvános elismerések és tiszteletbeli címek kiosztása kapcsán, amelyeket a község odaítél, dönt az elismerésekről, tiszteletbeli címekről;
 • dönt az utcák, terek, városrészek, lakott területi egységek és a település más részeinek megnevezéséről;
 • megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és más közszolgálatok éves munkajelentését, amelyeknek alapítója vagy többségi tulajdonosa a község,
 • megvitatja a Nemzetek közötti viszonyok tanácsa jelentését;
 • elfogadja a tisztségviselők viselkedésének etikai kódexét ( a további szövegben: Etikai kódex
 • ;
 • intézkedéseket hoz és indítványt fogad el az emberi és kisebbségi jogok fejlesztésére;
 • a törvénnyel összhangban kinevezi a választási bizottságot, a Képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására vonatkozó eljárás lefolytatására;
 • egyéb teendőket is végez, melyeket a törvénnyel és jelen alapszabállyal meghatároztak.

 


Dokumentumok

 

Név
Formátum
Méret
Csóka község Statútuma
232KB
Csóka község Képviselő testületének munkájáról szóló Ügyrend
184KB