A KÖZSÉG ELNÖKE Stana Đember

1963.01.13-án született Tiszaszentmiklóson.

Végzettsége alapján anyakönyvvezető. 1983 óta a csókai községi közigazgatás dolgozója. Három mandátumban a padéi helyi közösség tanácsának elnöke.

Házas, két gyermek édesanyja.


Hatáskör

A végrehajtó tisztséget a községben a Községi elnöke végzi - közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a községi Képviselő testület határozatait és más aktusait. Őt 4 évre választják meg, közvetlen és titkos szavazással. Van kabinetje, melynek összetételét a Községi közigazgatás szervezéséről szóló aktussal rendezik.

Az aktuális Statútum szerint a községi elnök nem lehet egyben a községi Képviselő testület tanácsnoka is.

Többek között, hatáskörébe tartozik, hogy:

 
 • Javasolja a határozatokat és egyéb aktusokat, melyeket a Képviselő- testület hoz meg, valamint azon kérdések megoldásának módját, melyekről a községi Képviselő- testület dönt. Gondoskodik a megbízott teendők végrehajtásáról a Köztársaság illetve Vajdaság AT jogainak és kötelességeinek hatásköréből,
 • Irányítja és összehangolja a községi közigazgatás munkáját,
 • Javasolja a községi közigazgatás osztályvezetőinek kinevezését és felmentését,
 • A költségevetési végrehajtás rendelkezője,
 • Meghoz egyes aktusokat, melyekre a törvénnyel, a Statútummal vagy a Képviselő- testület határozatával meghatalmazott,
 • Jóváhagyást ad a költségvetési használók általános aktusaira, melyekkel rendezik a dolgozók számát és összetételét,
 • Megszervezi a Községi Tanács munkáját és elnököl a Tanács ülésein, konkrét megbízásokat ad a Tanács tagjainak , a Tanács munkájának hatásköréből,
 • Dönt a társadalmi tulajdonban lévő eszközökről, a törvénnyel összhangban,
 • Kizárólagos joga van aktusok javaslatára, a község nyilvános adósság – vállalásáról,
 • Hadiállapot esetén a községi elnök hoz aktusokat a Képviselő- testület hatásköréből, azzal, hogy azokat megerősítésre köteles a Képviselő- testület elé terjeszteni, azonnal, amikor annak lehetősége nyílik az összeülésre,
 • Egyéb teendőket végez, melyeket a Statútummal és más községi aktusokkal meghatároztak.

A községi elnöknek idő előtt megszűnik megbízatása, abban az esetben, ha lemond, ha bűncselekmény miatt legkevesebb 6 hónapig tartó börtönbüntetésre ítélik, ha jogerős bírósági határozattal megfosztották cselekvő képességétől, ha megszűnik jugoszláv állampolgársága, ha olyan teendőket végez, melyeket a törvénnyel, a községi elnöki tisztséggel össze nem egyeztethetőnek határoztak meg, ha a község területén megszűnik lakóhelye és más esetekben, melyeket a törvény előlát.

Ugyanakkor, idő előtt visszahívható, ha a visszahívására vonatkozó javaslatot a választói testület legkevesebb 10%-a, a Községi Képviselő- testület, a tanácsnokok össz- számának szavazattöbbségével vagy a Kormány adja át, amennyiben úgy értékeli, hogy a megbízott teendőket nem a törvénnyel összhangban végzi.


ELNÖKHELYETTES Mihajlo Popović

Popović Mihajlo 1990.01.09- én született Zentán. Jelenleg Szanádon él. Az általános iskolai tanulmányait Szanádon, a Közgazdasági-kereskedelmi középiskolát Zentán végezte. A középiskola befejezése után beíratkozott a Novi Pazar-i Nemzetközi Egyetemre, ahol akadémiai alapképzésen jogi diplomát szerzett, belügyi szakon. 2016-ban munkaviszonyt létesít Csóka Község Közigazgatási Hivatalában gyakornoki minősítésben. 2017-ben munkaviszonyt létesít Csóka Község Közigazgatási Hivatalában emberi erőforrás menedzser területen, 2018-ban kinevezik a Községi elnök tanácsadójának, a helyi közösségekkel való együttműködés területére.

A COVID-19 járvány miatt bevezetett rendkívüli helyzet idején, Csóka község rendkívüli helyzetek törzskara kinevezte a több mint 100 önkéntest számláló mobil csapat élére. Eddig 7 alakalommal úszott a Szent Keresztért, és önkéntes véradó.


Hatáskör

A helyettes megválasztása ugyan úgy történik, mint az elnöké. Az elnök helyettes az elnököt helyettesíti annak távollétébeni, vagy abban az esetben amikor az akadályozva van kötelezettsége végzésében illetve amikor erre külön felhatalmazást kapott. Az elnök és helyettese lemondó nyilatkozattal felmenthetők mandátumuk letöltése előtt. Indítványt a felmentésről legalább a képviselő testület tanácsnokainak 1/3 kell, hogy meghozzon. Az indítvány irásos formában hozható meg és magyarázattal kell ellátni. A község elnökének helyettese, funkciója alapján, a Községi Tanács tagja.

 


CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKÉNEK TANÁCSADÓJA