NYÍLVÁNOS BETEKINTÉS

 

Dátum A dokumentum neve Letöltés
06.05.2022 Izmena Oglasa o Javnom uvidu
21.03.2022 JAVNI UVID u nacrt Regionalnog prostornog plana APV od 2021 do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana APV na životnu sredinu
04.03.2022 RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije trase državnog puta IIA reda br.104, na deonici Banatsko Aranđelovo - Crna Bara. Javni uvid je omogućen između 05.03-25.03.2022 godine
06.04.2021 Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
01.04.2021 PONOVNI JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velik
11.03.2021 JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - Bazne stanice telefonije "KIU28, KIO28 Čoka 2" dana 01.04.2021
29.01.2021 JAVNI UVID, JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu" dana 23.02.2021
01.12.2020 RANI JAVNI UVID u Materijal za izradu prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine
28.10.2020 JAVNI UVID izrade plana detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka
12.10.2020 JAVNI UVID u nacrt PPPPN specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" i izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje" na životnu sredinu
08.07.2020 JAVNI UVID Predloga plana nadele novoformiranih parcela učesnika komasacije u komasacionom području KO Čoka od 07.07-06.08.2020.godine
02.03.2020 RANI JAVNI UVID povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035.godine
31.01.2020 RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka
23.01.2020 RANI JAVNI UVID u materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode "Pašnjaci velike droplje"
08.07.2019 NYÍLVÁNOS BETEKINTÉS (és Közvita) az Aranka völgyének szikesei természeti park védelméről szóló tanulmányba és a Tartományi Képviselőház határozatának vázlatába
08.07.2019 JAVNI UVID (i Javna rasprava) u studiju zaštite parka priride "Slatine u dolini Zlatice" i u nacrt Pokrajinske Skupštinske odluke
21.06.2019 JAVNI UVID u predlog novih tabli, putne i kanalseke mreže i vetrozaštitnih pojaseva u komasacionom području KO Čoka u periodu od 20.06. do 20.07.2019. godine.
10.01.2019 NYÍLVÁNOS BETEKINTÉS az utak és csatornák hálózatának tervezetébe a tagosítás keretein belül
10.01.2019 JAVNI UVID predloga tabli putne i kanalske mreže u postupku komasacije
06.12.2018 JAVNI UVID Plana detaljne regulacije lokalnog puta od državnog puta prvog reda broj 24 ulaz u Padej do granice sa ko Ada, prilaz mostu na Tisi
29.11.2018 RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA: DEONICA MOST NA TISI - RASKRSNICA SA DP BR.13
31.05.2018 RANI JAVNI UVID izmene plana detaljne regulacije lokalnog puta od ulaz u Padej do granice K.O. Ada
11.04.2018 JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA UREĐENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA „REMY - TRADE“ D.O.O. KAT. PARC. BR. 1002/1, 1002/2 I 1002/3, K.O. OSTOJIĆEVO
04.04.2018 JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKU RAZRADU ELEKTRANE NA BIOGAS NA PARCELI BR.: 4405/2 K.O. PADEJ
31.01.2018 JAVNI UVID - Izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka
19.10.2017 RANI JAVNI UVID - Povodom izrade Izmene Plana generalne regulacije naselja Čoka
13.01.2017 JAVNI UVID - Procena uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja projekta Autoflex-Livnica doo Čoka
11.07.2016
11.07.2016 JAVNI UVID Nacrta Plana detaljne regulacije kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu
17.06.2016
17.06.2016 Nacrt prostornog plana državnog puta Subotica-Zrenjanin-Kovin i Izveštaj o starteškoj proceni
25.02.2016 Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Sanad u naselju Sanad i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu
04.11.2015 RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije kanala K-1 podsistema „Novi Kneževac“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Banata na teritoriji opštine Čoka
02.09.2015 Studija o proceni uticaja - Ribnjak "Katahat"
02.09.2015 Studija o proceni uticaja - Ribnjak "Katahat" - Opšti deo
17.08.2015 RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Sanad
15.07.2014 Nacrt Plana generalne regulacije naselja Ostojićevo i Nacrt Plana generalne regulacije naselja Padej
14.05.2014 Nacrt Plana generalne regulacije naselja Čoka i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije naselja Čoka na životnu sredinu
20.01.2014 JAVNI UVID u nacrt prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekkološkog koridora tise i izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekkološkog koridora tise na životni sredinu
24.10.2013 Nacrt Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV Ada – Kikinda 2 br.: E-2451
23.07.2013 Nacrt plana generalne regulacije naselje Čoka
31.05.2013 JAVNI UVID - Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojićevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije lokacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Ostojiće
24.08.2012 Opština Čoka izlaže na JAVNI UVID Nacrt Prostornog plana Opštine Čoka
06.12.2011 Opština Čoka izlaže na JAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije lokacije prečistača otpadnih voda