ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
 • Радован Будовалчев (Остојићево) - задужен за област пољопривреде,
 • Златомир Рајић (Чока) - задужен за област привреде,
 • Комароми Ласло (Падеј) - задужен за област екологије и комуналне делатности,
 • Тертеи Јанош (Остојићево) - задужен за област сарадње са месним заједницама,
 • Душан Јованов (Санад) - задужен за област образовања, спорта и омладине,
 • Др. Ивана Наумов (Чока)- задужен за област социјална питања и здравства,
 • Пинтер Чаба (Падеј) - задужена за област културе и информисање

Надлежност

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине. Он уједно врши и контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе. Општинско веће, на предлог Председника општине бира Скупштина општине, и то већином гласова од укупног броја одборника. Мандат Општинског већа је 4 године.

 
 • Утврђује предлог Одлуке о буџету општине
 • Врши надзор над радом Општинске управе – поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине
 • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга општине
 • Доноси Пословник о свом раду на предлог председника општине
 • Помаже Председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности