ОПШТИНСКА УПРАВА

Зоран Јованов, начелник Општинске управе

Надлежност начелника општинске управе

Општинска управа је јединствена служба која:

 
 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси СО и Председник општине
 • Извршава одлуке и друге акте СО и Председника општине
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката СО
 • Извршава законе и друге прописе чији је извршавање поверено општини
 • Обавља стручне и друге послове које утврди СО и Председник општине Општинском управом руководи начелник општинске управе.

 


Основне организационе јединице општинске управе Општине Чока

 
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Одељење за општу управу и друштвене делатности
   
  • 1. Одсек за општу управу и заједничке послове
  • 2. Одсек друштвених делатности
  • 3. Одсек управљања људским ресурсима
 • Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевиске послове, за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
 • Одељење за финансије

 


Посебне организационе јединице општинске управе Општине Чока

 
 • Служба за послове Скупштине општине
 • Кабинет Председника општине и Општинског већа

 


Надлежност општинске управе

Општинска управа је јединствена служба која:

 
 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси СО и Председник општине
 • Извршава одлуке и друге акте СО и Председника општине
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката СО
 • Извршава законе и друге прописе чији је извршавање поверено општини
 • Обавља стручне и друге послове које утврди СО и Председник општине
 • Доставља извештај о свом раду на извршењу послова општине из изворног делокруга и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и СО најмање једном годишње

 

Општинском управом руководи начелник општинске управе.